یک واحد آپارتمان خ ستاری

62000000000

توضیحات

9909982163600576

140068460000507012
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول – نوبت دوم**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه9902021/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 118/41798 بخش 11 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (حميد داوطلب محمودي و …) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 مشخصات ساختمان:

در خصوص پرونده اجرايي به كلاسه بايگاني9902021  ارزيابي يك واحد آپارتمان واقع در پلاك ثبتي 41798 فرعي از 118 اصلي، بخش 11 تهران به نشاني تهران خيابان ستاري بلوار مخبري ايران زمين شمالي خيابان اعلايي سوم پلاك 10 واحد جنوبي طبقه پنجم كه گزارش ارزيابي ماضي آن به شماره 120-ك-99 مورخ 99/8/24 تقديم گرديده بود پس از مطالعه مجدد مدارك ماضي و مدارك جديد موجود در پرونده و بررسي هاي لازم گزارش كارشناسي به شرح ذيل ايفاد مي گردد: 1- مشخصات ساختمان : ساختمان واقع در نشاني فوق در هشت طبقه شامل زيرزمين منفي دو با كاربرد تأسيسات زيرزمين منفي يك با كاربرد پاركينگ و انباري طبقه همكف با كاربرد پاركينگ انباري لابي مديريت ساختمان و طبقات يك تا پنج با كاربرد مسكوني هر طبقه شامل سه واحد مي باشد و براساس كپي گواهي پايان كار ابرازي به تاريخ 1395/09/15و شماره 52190762 در زميني به مساحت 560 مترمربع احداث گرديده است. اسكلت ساختمان بتني با سقف تيرچه بلوك مي باشد. قدمت آن حدود چهار سال و نيم است. نماي آن تلفيقي از سنگ و چوب و آجر و پنجره هاي UPVC مي باشد. ساختمان داراي لابي ورودي است كه كف آن پوشيده از سراميك و پوشش ديوارهاي آن كاغذ تزئيني مي باشد. كف و ديوار راه پله و پاگردها و ورودي مشاع واحدها با سنگ پوشيده شده است و نرده هاي محافظ راه پله از جنس استيل مي باشد. پوشش كف و ديوار پاركينگها نيز از سنگ است. ساختمان يك دستگاه آسانسور هشت نفره دارد. ساختمان داراي باغ بام (roof garden) مي باشد كه شامل آلاچيق، كباب پز (barbecue) و باغچه هاي داري درختچه است. 2- مشخصات ثبتي آپارتمان مورد ارزيابي : يك واحد آپارتمان به نشاني صدرالاشاره كه شرح سند ابرازي صادر شده به تاريخ 97/11/16 به شماره سريال 860068 ب 97 به نام آقاي داوطلب محمودي فرزند احمد، عبارت است از يك و نيم دانگ از عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به شماره چهل و يك هزار و هفتصد و نود و هشت فرعي از صد و هجده اصلي قطعه پانزدهم تفكيكي مفروز و مجزي شده از يك هزار و هشتاد فرعي از اصلي مذكوربخش يازدهم حوزه ثبت ملك كن تهران استان تهران به مساحت 130/41 متر مربع واقع در سمت جنوبي طبقه پنج كه مقدار 2/84 متر مربع آن بالكن و 0/48 آن رايزر تأسيساتي است به انضمام پاركينگ مسكوني قطعه پانزده تفكيكي به مساحت 10/78 متر مربع واقع در سمت شرقي زيرزمين يك به انضمام انباري مسكوني قطعه پانزده تفكيكي به مساحت 2/22 متر مربع واقع در سمت مركزي زيرزمين يك با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن. 3- مشخصات ظاهري آپارتمان مورد ارزيابي : آپارتمان مسكوني داراي يك سالن پذيرايي و سه اطاق، يك آشپزخانه بسته سه سرويس بهداشتي (يك توالت و دو حمام) مي باشد. در ورودي از نوع ضد سرقت با روكش MDF و درهاي داخلي از جنس HDF است. فرش كف فضاهاي سالن و اطاقها پاركت مصنوعي موسوم به لمينت و آشپزخانه و سرويسها از سراميك مي باشد. ديوارهاي سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانه داراي پوشش كاشي و بقيه فضاها اندود گچ به همراه پوشش رنگ مي باشد. درآشپزخانه از شيرآلات و كابينت مناسب استفاده شده است. سيستم گرمايش پكيج اختصاصي و سرمايش آن داكت اسپليت مي باشد. آپارتمان داراي برق اختصاصي و انشعاب آب و گاز اشتراكي بوده و در زمان بازديد تخليه و بدون بهره بردار است. 4- توضيحات و مباني تهيه گزارش 1-4- اين گزارش در محدودة خواسته كارشناسي و براساس تحقيقِ صورت پذيرفته و با توجه به موارد اشاره شده و عوامل موثر دركارشناسي تهيه شده است. 2-4- با عنايت به نوسانات قيمتهاي مسكن و مستغلات و عدم ثبات قيمتها در زمان تهيه گزارش ارزيابي براساس قيمتهاي روز و رايج در بازار املاك و ويژگي هاي خاص اين پلاك ثبتي و سوابق مالكيتي آن، صورت پذيرفته است. 3-4- گزارش بنا بر تصوير مستنداتِ ابرازي و صرفنظر از احراز و اصالت آنها تهيه شده است. چنانچه بعداً در ارتباط با ملك موصوف مدارك ديگري مغاير با مدارك فعلي ابرازي از مراجع ذيصلاح (اعم از تغيير در شرايط مشخصات مساحتها) ارائه گردد كه بتواند تأثيرات متفاوتي در اين كارشناسي داشته باشد، نظركارشناسي حاضر ضمن بازنگري درخواست شده ممكن است تغيير يابد. 4-4- اين ارزيابي صرفنظر از وجود هرگونه بدهي و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن واگذاري كل يا قسمتي از ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث تهيه شده است. در صورت لزوم قبل از هرگونه عمليات قانوني (حقوقي قضائي مالي و نقل و انتقال ملك) اطمينان از تداوم اعتبار اسناد مدت دار و تطبيق تصوير اسناد با اصل آن و استعلام هاي لازم از مراجع ذيصلاح از جمله شهرداري و سازمان ثبت اسناد و املاك صورت پذيرد. 5-4- اين گزارش متناسب با خواسته مطرحه در درخواست صدر الاشاره مبني بر استفاده از آن در مزايده تنظيم گرديده و در ساير موارد قابل استناد و بهره برداري نمي باشد. 5- نظر كارشناسي : با توجه به موقعيت، مساحت و كيفيت آپارتمان مورد نظر و عوامل موثر اشاره شده در فوق، به نظر اينجانب قيمت شش دانگ آپارتمان واقع در قطعه 15 به پلاك ثبتي 41798 فرعي از 118 اصلي بخش 11 تهران به نشاني تهران خيابان ستاري بلوار مخبري ايران زمين شمالي خيابان اعلايي سوم پلاك 10 واحد جنوبي طبقه پنجم به صورت تخليه بدون درنظر گرفتن سوابق ثبتي (مانند مصادره اي بودن) و بدون در نظر گرفتن ديون و تعهداتي كه ممكن است وجود داشته باشد وفق موضوع كارشناسي به منظور پايه مزايده 62/000/000/000 ريال (شصت و دو ميليارد ريال) مي باشد. اين نظريه عطف به درخواست صدرالاشاره و با توجه به كپي مدارك ابرازي ارائه مي گردد.

  با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/11/02  ساعت 10/00  الي 10/30 ظهر تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزايده مورخ1400/11/02  ساعت 10/00  الي 10/30 ظهر