یک واحد آپارتمان به مساحت 102.72متر مربع

25000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509981787600378
شماره آگهی:
140168460000545420
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت دوم

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان گنبد کاووس بشماره 970265 مورخ 10/6/1401 محکوم علیه حسن سالاری فرزند رضا محكوم است به ‌پــرداخت 100عدد سکه تمام بهار آزادی ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له نصیبه رحیمیان ونيز پرداخت مبلغ 5درصد بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 89114 فرعی از 88اصلی واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران اتوبان شهید زین الدین خ استخر خ تهرانی بوستان 11پلاک 24طبقه1 واحد 3 با کیفیت ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 102.72متر مربع واقع در شمال شرقی طبقه اول که 3.63متر مربع آن بالکن است به انضمام یک واحد پارکینگ به مساحت 10.80متر مربع و یک باب انباری به مساحت 2.04 متر مربع در همکف از سوی خانم اکرم باقر زاده بعنوان فروشنده به آقایان حسن سالاری به میزان 4دانگ مشاع از ششدانگ و علی محولاتی به میزان 2دانگ مشاع از ششدانگ منتقل گردیده است ملک موصوف دارای کواهی پایانکار شماره 42103490مورخ 18/18/1390 از شهرداری منطقه 4تهران می باشد .مشخصات ظاهری ملک آپارتمان موصوف در طبقه اول از یک ساختمانی با موقعیت جنوبی گذر شمالی 10متری با نمای سنگ و قدمت حدود 11سال می باشد .کل ساختمان دارای 5طبقه بنا شامل همکف بصورت پارکینگ و طبقات اول تا چهارم هر طبقه 4واحد جمعا 16واحد مسکونی می باشد .واحد موصوف بصورت دو خوابه همراه با آشپزخانه و سرویس توالت و حمام می باشد . سیستم گرمایش پکیچ و رادیاتور و سرمایش آن کولر آبی می باشد .کف واحد پارکت لمینت و بدنه گچ و کاغذ دیواری می باشد . همچنین واحد موصوف دارای دسترسی به پاسیو می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ش ششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 37.500.000.000ریال معادل سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید . پس از بررسی ساختمان دارای 16واحد می باشد .که در واحد 3 خانم نصیبه ررحیمیان به همراه دو فرزندش سکونت داشته ملک مسکونی می باشد .نامبرده از سال 1398در آن سکونت دارد .لذا مقرر گردید میزان چهاردانگ مشاع از ششدانگ ثبتی بشماره 89114 فرعی از 88اصلی واقع در بخش11 تهران به مبلغ25.000.000.000ريال در روزدوشنبه مورخ26/10/1401ازساعت 10الی 10:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

26/10/1401