یک واحدمسکونی

395769230

توضیحات

9809988400400991

140050460000127538
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان روانسر

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول – اموال غیر منقول 

در خصوص پرونده اجرائی 0000101  این اجرا به سود  آقای حبیب اله شریفی فرزند محمد و زیان محکوم علیهم 1. احمد ، محمود ، شهین و شیرین همگی شریفی فرزندان محمد در نظر دارد مال غیر منقول موصوف در زیر را مطابق ماده  137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند  مشخصات مال غیر منقول یک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1543 فرعی از 3مجزا شده از 52 اصلی گرمخانی  به متراژ  120 متر مربع  واقع در روانسر . فرهنگیان کوی شهید محمد طاهر عزیزیان پلاک 2240 طبقه همکف آن به صورت یک واحد یک خوابه و طبقه اول آن یک اتاق خواب و راه پله دارد ملک مورد نظر دارای پروانه ساخت به شماره 2341 مورخه 1373/06/03  و گواهی پایان کار ساختماانی 1561 مورخ 1374/04/10 شهرداری روانسر می باشد

مشخصات فنی ملک حدود 25 سال است و دیواری عای آن به صورت آجری و سقف آن به صورت تاق ضربی می باشدو در زمان احداث آن رعایت آیین نامه 2800 زلزله اجباری نبوده است  کاشی کاری وسرامیک کاری سرویس ها و آشپزخانه آن انجام شده و دارای کابینت آشپزخانه است دارای انشعابات و امتیازات آب ،برق، گاز ،و تلفن است و سیستم سرمایش آن کولر آبی و گرمایش آن بخاری گازی است و نما سازی آن با سنگ انجام شده است اعیان طبقه همکف به مساحت 90 متر مربع و طبقه اول آن با راه پله دارای مساحت اعیان 40 متر مربع است و حسب استعلام از اداره ثبت و اسناد شهرستان روانسر به مدت 20 سال در قبال مبلغ 836/252/854 ریال در وثیقه بانک ملت می باشد

بر اساس گواهی حصر وراثت وارثین ملک خانم فرنگیس فتحی پور (همسر) چهار پسر (آقایان احمد ، محمود ، حبیب اله ، محمد دارا ) پنج دختر (خانم ها شیرین ، شهین ، سارا ، ستاره ، سمیره ) که همگی شریفی هستند که طبق مذهب امام شافعی کل ملک 104 سهم تقسیم می شود سهم همسر 13 سهم و سهم هر پسر 14 و سهم هر دختر 7 سهم می باشد

با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ملک ، محل واقع شدن ملک ،ابعاد زمین و ، مسکونی ملک مورد مزایده و غیره و با شرایط موجود ارزش ششدانگ آن  حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، مبلغ  نهصد هشتاد میلیون تومان  بر آورد گردیده است که سهم محکوم علیهم فوق الذکر (احمد ، محمود ، شهین و شیرین )  42 سهم به مبلغ  395/769/230 تومان  می باشد  مزایده برای روز یک شنبه مورخ  1400/10/26 ساعت 10صبح تعیین و در محل اجرای احکام مدنی شهرستان روانسر می باشد طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر میدان دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بیقه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان روانسر-امین احمدیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یک شنبه مورخ  1400/10/26 ساعت 10صبح