یک واحدمسکونی

7047800000

توضیحات

9809987115900659

140012460000189051
شعبه اجراي احكام كيفري شماره يك شهرستان شيراز

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( نوبت اول )

 

بموجب پرونده کلاسه 9900031 الف ج1 شعبه اول  اجرای احکام کیفری شیراز وحسب دستورمعاون محترم دادستان پلاک ثبتی89 فرعی از 2133  ملکی آقای سجاد رحمانی  فرزند  بهمن علی به آدرس میدا ارتش – کوچه 65 کوچه 11 بن بست 11/22 با کد پستی 7164743474    که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار و نیز دستور معاون محترم دادستان مبنی بر ضبط وجه الوثاقه ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت .9صبح  الی 11مورخ1400/09/22  دردفتر اجرای احکام شماره 1 شیراز واقع شیراز /فلکه گل سرخ .بلوار شهید شیرودی .مجتمع قضای شهید قدوسی اجرای احکام کیفری 1 شیراز به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند .

نظریه کارشناس:  ارزش 6 دانگ عرصه و اعیان  ملک مذکور  به مساحت100/4 متر مربع  اعیان و 93/89 بصورت دوبلکس  و سه خواب  بصورت مفروز و دارای  پارکینگ و  و با قدمت 1 سال ساخت  با  کاربری مسکونی  به مبلغ 7/047/800/000 ریال  ارزیابی می گردد./ ر

رضوان  نگهداری

قاضی اجرای احکام کیفری 1 شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

9صبح  الی 11مورخ1400/09/22