یک واحدمسکونی تهرانپارس

200000000

توضیحات

9609980242201158

140068460000506022
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 9901515/125ج2-داد نامه 9700792 مورخه    97/06/11اجرائیه 9900235مورخه 99/07/16    محکوم له خانم الهه  معظعی گودرزی  فرزند محمد – محکوم علیه  خانم زهرا عسکری طجر فرزند حسن -آقای پیمان کریمی فرزند موسی  محکوم به مطالبه خسارت از تاریخ 96/11/7لغایت 96/12/10به میزان 218/391/250 ریال -هزینه کارشناسی 130/000/000-هزینه دادرسی 6/152/000ریال -نیم عشراجرای دولت 17/727/163ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره 88/29487و دارای موارد بازداشتی به کلاسه 00.678از اجرای احکام مدرس به مبلغ 1/434/615/339ریال و نیم عشراجرای دولت 165/717/327ریال بنفع محکوم له وعلیه خانم زهراعسکری طجر-اجرای احکام شعبه اول باهنر 1/700/000/000ریال و نیم عشراجرای دولت 64/650/000ریال  به نفع آقای امیرمشهدی وعلیه خانم زهرا عسگری -اجرای احکام شورای حل اختلاف 24 تهران به مبلغ 243/600/000-تاخیرتادیه 625/749/559ریال براساس اصل خواسته (200/000/000ریال )  با حفظ بازداشتیهای مقدم و  فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل  می باشد .

شماره پلاک ثبتی ۲۹۴۸۷فرعی از ۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران کارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده و بازدید از داخل ملک در معیت آقای سعید کریمی نماینده خوانده و نهایتا تحقیق میدانی ،گزارش کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

آدرس ملک : تهران ، تهرانپارس ، خیابان توحید ، نبش کوچه ۲۰ ، پلاک های ۶۸ -۷۰- ۷۲  – ۷۴ و ۷۶

مشخصات ملک موضوع ارزیابی :

به گواهينامه بازداشتی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس، پلاک ثبتی ۲۹۴۸۷ فرعی از ۸۸ اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۹۴ متر و ۹۷ دسیمتر مربع مورد ثبت شماره ۵۰۹۳۱ در صفحه ۲۴۷ دفتر ۲۹۶ دفاتر تهرانپارس بخش ۱۱ تهران حوضه ثبت تهرانپارس،  مالک  خانم زهرا عسکری طجر مالک ۶ دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت با شماره چاپی ۰۹۳۳۲۰۶ محدودیت ، دارای دو مورد بازداشت در پرونده موجود است که وضعیت آنها باید استعلام گردد. ملک موضوع ارزیابی یک ملک دونبش جنوبی  غربی دو و نیم طبقه شامل زیرزمین ، همکف و اول میباشد . حدود اربعه عرصه ۱۰ متر در حدود شمال و جنوب و ۲۰ متر در حدود شرق و غرب است که در شمال شرقی پخ در محل اجرا نشده و مساحت وضعیت موجود حدود ۵ متر بزرگتر از مساحت سند است .طبقه همکف شامل پنج مغازه که از جنوب به شمال خشکشویی  ، پیتزا فروشی،  دخانیات ، سفره خانه و سوپر مارکت است . سفره خانه دارای زیرزمین و کل طبقه اول نیز است . خشکشویی هم زیر زمین دارد . مجموع زیرزمین خشکشویی و سفره خانه حدود ۳۵ متر مربع و مساحت طبقه همکف حدود ۱۹۵ متر مربع و مساحت طبقه اول که به فضای گذر پیشرفتگی دارد ، حدود ۲۲۰ متر مربع است . طبقه اول از سمت گذر شمالی نیز درب دسترسی دارد . هر چهار مغازه به استثنا سفره خانه فعال و بنا به اظهار نماینده مالک در اختیار مستاجر عادی است .سفره خانه در وضعیت بازسازی رها شده و در وضعیت فعلی قابل بهره برداری نیست .

بنا به اظهارات نماینده مالک میزان ۲۲۷ متر مربع تجاری ملک در شهرداری تثبیت شده و مابقی درحال توافقات میباشد . بدیهی هرگونه مدارک ابرازی آتی که تاثیر گذار باشد ، با موافقت مقام محترم قضایی قابل بررسی است .

به  نظریه کارشناسی :

با جهات و پارامتر های موثر فوق الذکر ، بدون احتساب هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در وضعیت تخلیه و مستقل از مالکیت و لا لحاظ نمودن موقعیت ، وضعیت موجود و وضعیت تجاری ها و سفره خانه و .ارزش ۶ دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۲۹۴۸۷ فرعی از ۸۸ اصلی بخش ۱۱ تهران با کلیه منضمات و امتیازات در مجموع بیست و پنج ملیارد تومان برآورد و اعلام می‌گردد

تاریخ مزایده 1400/11/5  ساعت 9  الی9/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/5  ساعت 9  الی9/30