یک واحدتجاری

145000000000

توضیحات

9809987145500575

140012460000243108
شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده اجرائی کلاسه000792 دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز در نظر دارد نسبت به فروش پلاک ثبتی ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند مال مورد مزایده متعلق به محکوم له علیرضا سهرابی زاده فرزند کرامت و محکوم علیه حسین چین آوه فرزند حسن  میباشد و به میزان145/000/000/000 ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است .لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام فروش از طریق انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک انجام و مزایده برگزار میگرددبه همین جهت روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 از ساعت 8 الی 9 برگزار و متقاضایان خرید میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با همانگی اجرای احکام از ملک مورد نظر بازدید نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 145/000/000/000 ریال بر آورد شده است و متقاضیان شرکت در مزایده میباست 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز از طریق دریافت شناسه پرداختی توسط شعبه اجرای احکام واریز و قبض حاصله را به همرات اصل کارت ملی و ثبت نام ثنا  در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و میبایست مابقی بهای مال مورد مزایده را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به اجرای احکام تحویل نماید.در صورت عدم پرداخت باقی مانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.  این آگهی نوبت اول میباشد.

مشخصات مورد مزایده:

ششدانگ پلاک ثبتی 8/25467  بخش 3 ناحیه 3 به آدرس گويم، حد فاصل كوچه زيتون 4 و 5، نمايشگاه مبلمان چوبكده زیرزمین انباری تجاری -همکف تجاری-نیم طبقه بصورت باکن تجاری

مشخصات سند:

شماره سريال سند مالكيت 221688 سري الف/ 16/ 89 شماره پلاك ثبتي 25467/ 8 شماره ثبت 121923 دفتر 699 صفحه 496 بخش سه شيراز، متعلق به آقاي عليرضا سهرابي‌زاده

همچنين مطابق توافقنامه شماره 3950 مورخ 11/ 10/ 1391 ثبت شده در دفتر اسناد رسمي شماره 26 شيراز، خواهان سه دانگ از عرصه و اعيان و متعلقات ملك مورد نظر را به خوانده واگذار نموده است.

صاحب ملك مطابق اسناد رسمي آقاي عليرضا سهرابي‌زاده مي‌باشد و مطابق توافقنامه ارائه شده سه دانگ از آن را به آقاي حسين چين آوه واگذار نموده است.

مطابق اجاره نامه ارائه شده، ملك از تاريخ 20/ 03/ 1400 به مدت يك سال شمسي در اجاره آقاي محمد الياسي نيا مي‌باشد. مبلغ اجاره ماهانه 16 ميليون تومان بوده كه نيمي از آن به حساب آقاي حسين چين آوه و نيمي از آن به حساب آقاي عليرضا سهرابي‌زاده واريز مي‌شود. همچنين مبلغ 40 ميليون تومان بصورت قرض الحسنه توسط مستأجر در اختيار هر يك از مالكين قرار گرفته است (جمعاً 80 ميليون تومان).

ملك مفروز مي‌باشد.

مطابق نامه شهرداري به شماره 270768/ 1400 مورخ 28/ 06/ 1400 ملك بابت عوارض تجاري به شهرداري منطقه 10 شيراز20/902/596/687 ریال بدهي دارد. بابت ساير بدهي‌ها مداركي مشاهده نگرديد.

  مطابق نامه شماره 170124/26067 مورخ 1400/09/14بدهی سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مستغلات و مشاغل جمعا 1/375/307/332 ریال میباشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 از ساعت 8 الی 9