یک واحدتجاری

57400000000

توضیحات

9909982660600078

140001460000146388
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 اگهی مزایده اموال غیر  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بایگانی 0001097 شعبه  دوم  نیابت دادگستری کرج موضوع کلاسه پرونده  0000974شعبه دوم نیابت دادگاه عمومی حقوقی تهران له:  مجید  فلکی علیه: میر  اصغر  عزیز  زاده  که محکوم است به پرداخت مبلغ 8/294/051/664  ریال  در حق محکوم له و مبلغ 414/702/582  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه در مهلت قانونی در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ      1400/10/28  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجرای احکام مدنی واحد نیابت کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه ارزیابی شده  به مبلغ شش دانگ 57/400/000/000  ریال ( 0/91  صدم  دانگ  از ششدانگ ملک )شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح اسبا سلام و احتراما

بازگشت به ابلاغیه کارشناسی به شماره بایگانی 0000974 تاریخ 1400/08/28  دعوی آقای محمد علی رحمتی فراهانی علیه میر اصغر میر عزیز زاده به استحضار آن مقام محترم عالی میرساند اینجانب پس از مطالعه پرونده آن شعبه و منطقه 6 شهرداری کرج از محل ملک بازدید نموده به استناد مطالعه پرونده ها بازدید و بررسی موجود موقعیت محل تصویر مدارک ارائه شده و سایر بررسی های محلی گزارش و نظریه را به شرح ذیل به حضور تقدیم میدارد.

آدرس:کرج باغستان غربی بلوار بوستان 14 نبش جنوب شرقی نهردلمبر مسکن پاسارگاد واقع در محدوده منطقه 6 شهرداری کرج.

توضیحات اولیه: به موجب نامه شماره 140091990030752392 کلاسه پرونده 9909982660600078 به شماره بایگانی 0001097 تاریخ1400/08/23  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد دعوی آقای محمد علی رحمتی فراهانی علیه محکوک علیه آقای میراصغر میر عزیز زاده نیابت قضایی توقیف و کارشناسی و … اموال محکوم علیه از ریاست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج درخواست شده است.

کلاسه پرونده : شماره بایگانی:0000974

محکوم له : آقای مجید  فلکی        محکوم علیه : آقای میر اصغر میر عزیز زاده

موضوع کارشناسی :تعیین تشریح وضعیت و ارزیابی پلاک ثبتی 149/18733

مشخصات فنی موضوع کارشناسی:

پلاک ثبتی فوق الذکر به صورت یک مغازه با فعالیت مسکن پاسرگاد واقع نبش شمال غربی طبقه همکف یک ساختمان شش طبقه به دهنه 4/12  متر و ارتفاع مفید 2/8  متر مشاهده گردید اسکلت بتون سقف تیرچه نما آجر سه سانت یا شیشه میرال و کرکره برقی کف سنگ گرانیت دیوارها پی وی سی سیستم خنک کننده کولر گازی  سیستم گرمایش پکیج با رادیاتور دارای کنتور آب گاز برق مشتقل است در زمان بازدید با فعالیت مسکن پاسارگاد و در استفاده محکوم علیه قرار داشت وضعیت ظاهری موجود مطابق تصاویر ذیل است.

مشخصات قانونی و حقوقی دارایی های موضوع کارشناسی :

مطابق تصویر پاسخ استعلام شماره 140085631011018632 تاریخ 1400/08/25  ناحیه 3 حوزه ثبت کرج پلاک ثبتی 149/18733  قطعه یک تفکیکی دارای سند مالکیت به شماره چاپی 189902 سری ب سال 90 ذیل ثبت 15951 صفحه 97 دفتر 160 دفاتر سری دفتر یک حوزه ثبت ملک کرج ناحیه 3 استان البرز عبارت است شش دانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 62/4  متر مربع واقع در سمت شمال غربی همکف و پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن با حدود و ابعاد مندرج در سند مالکیت به نام آقای میر اصغر میر عزیز زاده فرزند میر عیسی اعلام گردیده است حدود و ابعاد مندرج در سند مالکیت به شرح ذیل تعریف شده است .

شمالا:به طول 4/12  متر به محوطه مشاعی.

شرقا:در سه قسمت دوم آن شمالی است اول دیواری است مشترک به طول 7/13 متر به واحد تجاری قطعه 2 دوم دیواری است مشترک به طول 0/88  متر به واحد تجاری قطعه 2 سوم دیواری است به طول 5/87  متر به پیلوت مشاعی .

جنوبا:دیواری است به طول 5/51 متر به پیلوت مشاعی.

غربا: دیواری است به طول 13 متر به حریم رودخانه دلمبر .

توضیح:به موجب پاسخ استعلا فوق الذکر دارای بازداشت موقت و سند رهنی است.اقدامات انجام شده توسط کارشناس:

مراجعه به شعبه و منطقه 6 شهرداری کرج و مطالعه پرونده .

نظریه  کارشناسی :

با  توجه  به  مراتب  گزارش  فوق  و شرایط و موقعیت  مکانی  وزمانی  وسایر  عوامل  موثر  در موضوع  ارزش  پایه  ششدانگ  مغازه  موصوفبا کاربری  تجاری  با وضعیت موجود  در  صورتیکه  سرقفلی  به  اشخاص  ثالث  واگذار  نشده  باشد  و  جهت  واگذاری  هیچگونه  منع  قانونی  نداشته  باشد  و بلامعرض  باشد  بدون  در  نظر  گرفتن  تعهدات  و دیون  و سایر  بدهی  های  که  ممکن  است وجود داشته  باشد  به  مبلغ  57/400/000/000  ریال  ارزیابی  واعلام  میگردد  .

 

 

 

دادورز شعبه نیابت کرج-شهرستانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

      1400/10/28  از ساعت 8    صبح تا  9