یک واحدتجاری خ شریعتی

رایگان

توضیحات

9909980241501015

140068460000513020
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/002034/118ج از شعبه 118دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 99002168مورخه 99/12/25-دادنامه 14007806مورخ1400/3/18از شعبه 1دادگاه تجدیدنظر استان تهران-محکوم لها خانم و آقا- یاسمن-بهمن-نوشین شهرت همگی آقاکاظم شیرازی سکینه صفاحقیر با وکالت خانم ریانه خلیلی-محکوم علیه آقای رضاپروند فرزندعلی-محکوم به مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به اصل خواسته 6/072/665/000ریالبه میزان 3/697/807/700ریال -هزینه کارشناسی 53/000/000ریال -هزینه دادرسی 3/340/000ریال-نیم عشراجرای دولت 187/707/385ریال حسب ارزیابی پلاک ثبتی 47/16093بخش 11 تهران و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی  به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

پیرو قرار کارشناسی صادره در پرونده اجرا به شماره 000002034 موضوع ارزیابی ملک پلاک ثبتی 16093 فرعی از 47 اصلی بخش 11 تهران، کارشناس پس از مطالعه پرونده به موقعیت ملک واقع در تهران، خیابان دکتر شریعتی، پایین تر از بزرگراه شهید همت، روبروی پمپ بنزین شریعتی، پلاک 991 مراجعه نمود و مشاهده گردید که مغازه موضوع ارزیابی مقفول است. وکیل خواهان اظهار داشت که از سوی مرجع قضایی( شعبه 118 دادگاه عمومی- حقوقی) پلمپ می باشد و کلید نزد دادگاه است. مراتب به اجرای احکام اعلام شد تا تعیین تکلیف گردد. حسب دستور دادرس محترم، ارزیابی بر اساس مشاهدات عینی و رؤیت ظاهر مغازه انجام شود. از طرفی با توجه به اینکه ملک پلمپ می باشد و امکان ایجاد تغییرات در ملک میسور نبوده و همچنین قبل از پلمپ، داخل ملک از سوی هیئت کارشناسان سه نفره بازدید و مشخصات داخل به دقت در گزارش ایشان تحریر گردیده و مضبوط در پرونده است، دستور دادرس محترم قابل اجرا می باشد. مجدداً کارشناس به محل ملک مراجعه و ضمن بررسی دقیق تحقیقات میدانی، نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

الف) مشخصات ملک موضوع ارزیابی:

به گواهی نامه بازداشت دایم صادره از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مورخ 23/04/1400 مضبوط در پرونده، پلاک ثبتی 16093 فرعی از 47 اصلی بخش 11 تهران به مساحت نود و پنج متر و پنج دسیمتر مربع، مالک آقای رضا پروند مالک شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 098393 محدودیت: یک مورد بازداشت دایم به موجب دستور اجرای احکام شعبه 124 دادگاه عمومی – حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران مورخ 20/11/1395، مازاد با حفظ حقوق مقدم بازداشت گردید.

به موجب رونوشت سند دفترچه ای به شماره چاپی 098393 سری الف سال 83 ( ارایه شده از سوی خوانده به هیئت کارشناسان صدرالاشاره) ، شش دانگ یک باب مغازه واقع در طبقه همکف به مساحت نود و پنج دسیمتر مربع قطعه یک تفکیکی شماره 16093 فرعی از 47 اصلی مفروز و مجزی شده از 1563 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با حدود و ابعاد مندرج در سند.

ملک موضوع ارزیابی یک واحد مغازه شرقی است که هفت متر و نود سانتیمتر به خیابان دکتر شریعتی مشرف است. دارای پنجاه و شش متر مربع نیم طبقه تجاری و یکصد و ده متر مربع زیر زمین به عنوان انبار تجاری است. ارتفاع مغازه ( کف تا سقف ) بدون احتساب بالکن پنج متر و چهل سانتیمتر است. پوشش غالب کف سرامیک است و در انتهای همکف سرویس بهداشتی و آبدارخانه احداث گردیده است. بالکن با راه پله سنگی و نرده آهنی دسترسی دارد. راه دسترسی زیرزمین نیز از داخل مغازه است. روی مغازه واحدهای اداری ( با موقعیت اداری ) مشاهده شد که با درب مستقل و پلاک شهرداری 989 دسترسی دارند. ملک سابقاً در صنف فرش فروشی فعال بوده که همچنان تابلو آن نصب است. لیکن مدتی فاقد فعالیت تجاری است.

ب) نظر کارشناس:

با توجه به جهات پارمترهای مؤثر و مستقل از مسیر دادرسی و بدون در نظر گرفتن بدهی های احمالی افراد حقیقی و حقوقی و مستقل از مالکیت، قیمت برآوردی این کارشناس برای ملکیت عرصه و اعیان پلاک فوق الذکر با کلیه امتیازات و منضمات بدون سرقفلی و سایر حقوق مکتسبه تجاری در مجموع هفتاد میلیارد ریال معادل هفت میلیارد تومان اعلام می گردد.

تاریخ مزایده1400/11/9  ساعت 9 الی 9/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده1400/11/9  ساعت 9 الی 9/30