یک واحدآپارتمان

23400000

توضیحات

140012920000501049

140068460000509216
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت دوم

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان شیراز بشماره 0000203 مورخ 20/6/1400 محکوم علیه مهدی معقول فرزند مرتضی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 17.350.000.000 ريال به عنـــوان محکوم بـــه و مبلغ 468.617ريال بابت هزینه دادرسی و در حـــق محکوم له سیده الاءپورحکیم فرزند سید حسن  ونيز پرداخت مبلغ 867500000ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 74956  فرعی از 88 اصلی مفروزی ومجزی شده از پلاک 35948فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11تهران قطعه 6تفکیکی  اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران تهرانپارس فلکه سوم  میدان شاهد خیابان 196شرقی بین چهار راه 131و 133پلاک آبی 305جنب گل فروشی ساختمان عرفان با کد ملک40- 50808  و با کیفیت مساحت آپارتمان قطعه 6طبق سند 45/77متر مربع(هفتادوهفت ممیزچهل وپنج) می باشد کاربری ملک مسکونی می باشد دارای آب برق و گاز و تلفن است. ساختمان بصورت اسکلت فلزی ساخته شده و نمای آن سنگ و سیمان سفید و کف کاشیها و یراق آلات ایرانی و پنجرها پروفیل  فلزی و کابینت های ام دی اف و آپارتمان 2خوابه است و قدمت آن در حدود 13سال می باشد ملک دارای انباری بشماره 7تفکیکی بمساحت 1. 36متر مربع در شمال شرقی طبقه همکف می باشد سیستم گرمایش ساختمان شوفاز و سیستم سرمایش آن کولر می باشد ساختمان دارای یکدستگاه آسانسور 4نفره می باشد .مستاجر و تصرف در هنگام بازدید آقای خانواده امیریان  بودند.  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ 23.400.000.0000ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک در حال حاضر در تصرف بنده می باشد و ملک مسکونی است و در حدود شانزده سال است که در ملک مذکور ساکن هستیم و مبایعه نامه دارم و به اسم شوهرم به هویت  کتابعلی امیریان که حدود یازده ماه است که فوت کرده است و مبایعه نامه پیش بنده می باشد و پسران آقای کتابعلی امیریان می باشد . لذا مقرر گردید  مطابق ماده  چهارممیز چهارصدوپنجاه وپنج هزاروسیصدوشصت ویک دانگ ( 4.455361)از پلاک ثبتی بشماره 74956  فرعی از 88 اصلی مفروزی ومجزی شده از پلاک 35948فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11تهران قطعه 6تفکیکی  به مبلغ 17.3753.908.617ريال بابت محکوم به و میزان 222435% دانگ به مبلغ 867.500.000ريال بابت نیم عشر دولتی در روز دوشنبه مورخ 4/11/1400ازساعت 10الی 10:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1   از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دوشنبه مورخ 4/11/1400ازساعت 10الی 10:30