یک واحدآپارتمان مسکونی

9800000

توضیحات

9709982149402118

140068460000506820
شعبه 6 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم)

 

در پرونده اجرایی کلاسه 9901651/ج6 دستور ضبط وثیقه خانم: عسل باطنی  فرزند: اصغر  با کدملی:  0063580209  به لحاظ عدم حضور در مواعد مقرر قانونی، توسط معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 4 تهران صادر و مقرر گردیده تا وثیقه ایشان ( یک واحد آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 88/55838 بخش 11 تهران ) از طریق مزایده حضوری و بر اساس قیمت کارشناسی شده به فروش برسد؛ داوطلبین شرکت در مزایده میبایست تا پایان ساعت 12:00 ظهر روز  یکشنبه مورخه  1400/10/26 در شعبه 6 اجرای احکام کیفری حاضر و پیشنهاد قیمت خود را به دفتر تحویل نمایند، جلسه مزایده با حضور رئیس و مدیر دفتر شعبه و خریدارن تشکیل و از مبلغ پایه قیمت کارشناسی شروع و بدیهی است که مال موضوع آگهی به خریداری تعلق خواهد گرفت که بالاترین پیشنهاد قیمت را نسبت به سایرین، حضوری و بصورت کتبی ارائه نماید، با توجه به اینکه دایره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد لذا برنده مزایده میبایست 10% از بها را فی المجلس به حساب سپرده شماره 2171299034006 نزد بانک ملی شعبه جشنواره کد 517 بنام دادسرای ناحیه 4 تهران واریز و رسید آن را تحویل و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادسرا تودیع نماید، چنانچه برنده مزایده به هر دلیلی در موعد مقرر الباقی مبلغ را پرداخت ننماید از وی سلب امتیاز و مبلغ سپرده پس از کسر هزینه های انجام شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. همچنین داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ملک تا 2 روز قبل از مزایده در شعبه حاضر تا هماهنگی ها و مقدمات بازدید از ملک فراهم گردد.

زمان و محل انجام مزایده:   جلسه مزایده در روز  یکشنبه  مورخه 1400/10/26  و از ساعت 11 الی 12 ظهر و در شعبه 6 اجرای احکام کیفری واقع در طبقه چهارم دادسرای ناحیه 4 تهران ( نشانی دادسرا: تهران حکیمیه بلوار بابائیان خیابان سازمان آب سابق خیابان امام حسین ) برگزار میگردد.

مورد مزایده:   عبارت است از شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 55838 فرعی از 88 اصلی قطعه 27 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 489 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک تهرانپارس استان تهران به مساحت 62.70 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقی میانی طبقه 3 به انضمام انباری قطعه 26 تفکیکی به مساحت 2.71 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن در سند تک برگ کاداستری به شماره سریال 158043 سال 98 ب مورخه 1398/12/26 بنام عسل باطنی فرزند اصغر ثبت و صادر شده است.  حدود ملک شمالاً دیوار مشترک با آپارتمان مجاور  شرقاً دیواریست به درز انقطاع که ماورا آن قطعه 29 تفکیکی پلاک 11 فرعی است و جنوباً اول در دو قسمت ویوار و پنجره به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار مشترک با آپارتمان مجاور و غرباً اول درب و دیوار به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیوار و پنجره به فضای نورگیر مشاعی سوم دیوار مشترک با آپارتمان مجاور. کف و سقف مشترک است.

مشخصات ملک:

ملک مورد مزایده عبارت است از یک واحد آپارتمان مسکونی در یک مجتمع مسکونی 40 واحدی (شامل دو بلوک 20 واحدی در 5 طبقه بصورت نیم طبقه 4 واحدی) طبقه زیرین با کاربری انباری مسکونی و پارکینگ است و عمر ساختمان نزدیک به 20 سال است نمای مجتمع شامل سنگ، درب ورودی به طبقه همکف که شامل راه پله، آسانسور و 2 واحد مسکونی است. آپارتمان دارای یک اتاق خواب، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه اوپن بهمراه کابینتهای  ام دی اف و گاز رومیزی هود و سینگ ظرفشویی است. کف آپارتمان از جنس سرامیک رنگ روشن و سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی میباشد. پنجره ها معمولی و ملک دارای آیفون تصویری است. لازم به ذکر است آپارتمان توسط مستاجر در حال بهره برداری میباشد.

مبلغ مزایده:

بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور به مبلغ  9.800.000.000 ریال (معادل نهصدوهشتاد میلیون تومان) برآورد قیمت گردیده است.

نشانی ملک مورد مزایده: 

تهران تهرانپارس خیابان وفادار شرقی خیابان 137 پلاک 88 بلوک 2 واحد 16

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز  یکشنبه  مورخه 1400/10/26  و از ساعت 11 الی 12 ظهر