یک واحدآپارتمان مسکونی

20500000000

توضیحات

140001920001005812

140001460000150631
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده :  بموجب پرونده كلاسه بایگانی0001419شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرج  در خصوص دادخواست خواهان نرگس امینی به طرفیت خوانده داود قزلباش به خواسته ی صدور دستور فروش پلاک شماره ی 33858 فرعی از 151 اصلی به عنوان احد از مالکین مشاعی پلاک ثبتی فوق

بنا به درخواست محكوم له پلاک ثبتی فوق توسط كارشناس دادگستري ارزيابي گرديده ومقرر گرديده  در مورخه 4-11-1400 از ساعت8تا 9صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قیمت كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً کسانی که تمایل به  شرکت  در مزايده دارند  ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

يك واحد آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 33858/151 مفروز از 5766 قطعه 6 تفكيكي واقع در : كرج ، گوهردشت، بلوار رستاخيز، خيابان سوم غربي(موسوي)، پلاك 9 ، مجتمع مسكوني اهورا، طبقه دوم ضلع شمال شرقي ، واحد 6 ،  پلاك ثبتي 14844/155 قطعه 5 تفكيكي : اين ملك بر اساس رونوشت سند مالكيت، شامل عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به شماره 33858/151 مفروز از 5766 قطعه 6 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 21472 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 109.82 متر مربع واقع در سمت شمال شرقي طبقه دوم كه مساحت 4.06 متر مربع آن بالكن است بانضمام انباري و پاركينگ در همكف با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن ميباشد. داراي دو اتاق خواب،كف هال و پذيرايي از جنس سراميك ،كابينت ام دي اف ،گرمايش پكيج و رادياتور، اسكلت بتني،سرمايش كولر آبي ، ديوار و كف آشپزخانه كاشي ، نماي سنگ ، آسانسور با قدمت بناي حدود 5 سال ميباشد. نظريه : با توجه به موارد بالا ، موقعيت، راههاي دسترسي، مساحت ، كيفيت ساخت، قدمت ، نرخ روز و در نظر گرفتن جميع جهات موثر در ارزيابي ، ششدانگ اين واحد آپارتمان مسكوني به نرخ پايه مزايده در مجموع مبلغ 20/500/000/000ريال معادل دو ميليارد و پنجاه ميليون تومان تعيين و اعلام ميگردد.

دادورز اجراي احكام شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج – نظري

 

استان البرز – كرج – ميدان نبوت – بلوار ملاصدرا – روبروي پارك نبوت – پلاك 124-120

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه 4-11-1400 از ساعت8تا 9صبح