یک واحدآپارتمان مسکونی خ فقیره

10150000000

توضیحات

9909988546300238

140028460000109713
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده  نوبت اول

مورد مزایده :آپارتمان واقع در همدان-جاده فقیره

  در پرونده کلاسه 0000195 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 13محاکم  دادگستری همدان –شعبه 2اجرای احکام مدنی دادگستری همدان

محکوم له :کریم خورشیدی

محکوم علیه:محمد حسین قراباغی 

محکوم به :حدود پرداخت 1.274.000.000 ریال بابت خسارت قراردادی و سایر هزینه های مندرج در اجراییه  در حق محکوم له  ونیم عشر دولتی برابر قانون

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست  محكوم له  اقدام به توقیف ملک نموده است

مشخصات ملک:

ارزيابي ملك پلاك ثبتي 10/47383 مبني بر ارزيابي ملك پلاك ثبتي 47383 فرعي از 10 اصلي مفروز و مجزي از 13163 قطعه 1 به شماره ورقه مالكيت 851731 سري الف 91 در مالكيت آقاي محمد حسين قراباغي فرزند محمد كاظم با كد ملي 3873882647  ازمحل مورد نظر واقع در همدان ، جاده فقيره ، بلوار بهارستان ، خيابان گلستان ، كوچه گلشن يك ، ساختمان پلاك 61 شمالي ، طبقه همكف بازديد و وضعيت محل و نظريه كارشناسي به شرح ذيل اعلام مي گردد : وضعيت و مشخصات محل مورد كارشناسي : ملك مورد ارزيابي بر اساس مستندات ابرازي يك واحد آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف مجتمع سه طبقه و 3 واحدي به مساحت 77/28 مترمربع با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن ، استقرار شمالي ، قدمت حدود 17 سال ، فاقد آسانسور ، نما از سراميك ، داخل سفيد كاري و كاغد ديواري، واحد تك خوابه ، كف سراميك ، سيستم گرمايشي بخاري و آبگرمكن گازي و داراي امتيازات و انشعابات شهري ( آب ، برق ، گاز و تلفن ) و بازسازي شده مي باشد . در حال حاضر در تصرف مالك و داراي دسترسي به طبقه اول از طريق پاسيو بصورت غير مجاز مي باشد و فاقد پاركينگ و انباري است . نتيجه گيري : با توجه به مساحت ، موقعيت ، كاربري ، قدمت ، وضعيت انشعابات و امتيازات ، قيمت املاك مشابه در حال حاضر و موارد و عوامل موثر در ارزيابي ، ارزش فعلي ششدانگ واحد آپارتماني با لحاظ قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و با لحاظ عدم فروش عادي ملك ، بدهي به شهرداري بابت تخلفات احتمالي و يا بدهي به ارگانهاي دولتي و يا خصوصي به مبلغ 10/150/000/000 ريال معادل يك ميليارد و پانزده ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد

لذا این اجراء بتاریخ 17-11-1400ساعت  8.30الی 9صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 17-11-1400ساعت  8.30الی 9صبح