یک واحدآپارتمان در مجتمع مسکونی

4500000000

توضیحات

9809982163400204

140091460000587454
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي0001755 به نفع محکوم له سعيد نقدي و به ضرر محکوم عليه مجيد مددي فرزند امراله با وکالت اقاي اسلام شمس به ميزان 3/000/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه در حق محکوم له و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است به موجب تصوير نامه شماره 14691مورخ 1400/7/18صادره از سوي شرکت عمران پرند با متراژ 76/16متر مربع متعلق به آقاي مجيد مددي بوده و به استناد نامه شماره 16022مورخ 1400/8/4ملک فوق توقيف و در رهن بانک ميباشد و نشاني ملک فوق رباط کريم شهر جديد پرند فاز5پروژه تعاوني مسکن کارگران همگام بلوکAواحد 19طبقه اول ميباشد و آپارتمان مذکور در يک مجتمع مسکوني شامل چهار بلوک با ورودي و مشاعات مستقل واقع گرديده و نماي مجتمع در طبقه همکف سنگ و در طبقات ترکيب آجر و سيمان سفيد ميباشد و پنجره هاي آپارتمان يو پي وي سي و درب ورودي مجتمع فرفوژه و نرده راه پله استيل و بدنه راه پله تا يک متر سنگ گرانيت و کف مشاعات سنگ و داراي آسانسور با کبين فرميکا استيل ميباشد و در سمت شرق بلوکA(بلوک يک) واقع گرديده است که فارغ از ديون متصوره به اشخاص حقيقي و حقوقي و هرگونه بدهي به بانکها به قيمت 4/500/000/000ريال ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/10/28 از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرارگردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/10/28 از ساعت 8صبح الي 9صبح