یک ملک مسکونی واقع در کرج – حصارک – خیابان رجایی – هشت متری غربی گلستانک غربی

رایگان

توضیحات

140101920002549334

140201460000211103
شعبه سيزدهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج

1402/12/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

به موجب پرونده بشماره بایگانی 0200120 صادره از شعبه 13 اجرای احکام خانواده كرج لها : خانم زهرا درخشان بنه کهل فرزند رضا عليه آقاي اکبر شمسی فرزند نعمت محکوم است به پرداخت تعداد 614  عدد سکه تمام بهار آزادي بابت مهريه ، مبلغ پنج درصد هزینه اجرا بابت نیم عشر دولتی و پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت هزينه کارشناسي در حق محكوم لها با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و درمهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي، شش دانگ یک ملک  مسکونی  محرز بوده که برابر مندرجات با شرایط مبایعه نامه واحد فوق الاشاره به برآورد شده متعلق به محکوم عليه ازسوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1402/12/20 از ساعت 12 الي13 در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد ، مزايده از قيمت 11900000000 ریال معادل یک میلیارد و یکصد و نود میلیون تومان  طبق نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند.

آدرس ملک مورد مزايده کرج – حصارک – خیابان رجایی – هشت متری غربی گلستانک غربی مجتمع گلستان پلاک پنچم طبقه 6- واحد  24مشخصات ملک : تصویر مبایعه نامه بشماره 183969 و تاریخ 1387/7/20 فیمابین اقای محمد رضا خندان ( فروشنده) و اقای اکبر شمسی (خریدار) در مشاوره املاک شمس به نشانی کرج حصارک خیابان رجایی تهیه و تنظیم شده است . مطابق توضیحات مبایعه نامه تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان ( قولنامه ای ) واقع در بخش کرج به مساحت 77 متر مربع به انضمام پارکنیگ مشاع دارای حق اشتراک آب – برق – گاز می باشد . مشاهدات کارشناس : ملک موصوف با کاربری مسکونی واقع در طبقه ششم سمت شمال غربی در ساختمان 6 طبقه روی پیلوت با بهره برداری پارکینگ هر طبقه 4 واحد جمعه 24 واحد است با نمای بیرونی سنگ و پنچره های معمولی – دیوار راه پله از سرامیک و گچکاری و کف راه پله از سنگ – کفپوش پارکینگ از موزائیک و دارای آسانسور است و قدمت بنا حدودا 15 سال به رویت رسید دارای مفپوش سرامیک – درب اصلی ورودی معمولی – گرمایش بخاری و سرمایش کولر ابی و دارای انشعابات آب مشترک و برق و گاز مجزی و …. است . نظریه کارشناسی : با عنایت به مراتب مشروحه فوق تحقیقات به عمل آمده به استحضار میرساند که با توجه ملک مورد ارزیابی و کیفیت بنای احداثی – مساحت – ابعاد و اندازه ها – و با توجه به عرصه در بافت شهری و استحکام بنای احداثی – کیفیت احداث و نوع مصالح بکار رفته در اعیان و همچنین مساحت زیر بنای ساختمان و امتیازات و منضمات مربوطه ارزش عادله روز ارزش کل  شش دانگ ملک مورد ارزیابی مطابق با شرایط مبایعه نامه در روز بازدید برابر( 11900000000 ریال ) معادل یک میلیارد و یکصد و نود میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد . دادورز اجراي احكام شعبه سيزدهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج – منصوره خوشگوار
استان البرز- شهرستان كرج – بالاتر از ميدان طالقاني – ساختمان مركزي دادگستري- مستقر در ساختمان شهيد سلطاني