یک ملک تجاری خ امام زاده حسن

40000000000

توضیحات

9909980943501216

140068460000408012
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 305/1/229ج و دادنامه صادره از شعبه229دادگاه عمومی تهران خواهان محمدرضا جابری و خواندگان 1-جواد2-غلامحسن3-حسن رضا4-علیرضا5-اصغر همگی جابری دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی2398/6523بخش10تهران و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11 الی 11/30مورخه 1400/09/07در محل اجرای احکام مدنی شعبه180دادگاه عمومی تهران از طریق مزایده از قیمت 40000000000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .. .شش دانگ پلاک ثبتی2398/6523واقع در بخش10تهران به مساحت 55/99مترمربع به نشانی تهران امام زاده حسن خ سجاد شمالی روبروی بوستان پلاک236مترمربع ،طبق استعلام از سامانه طرح تفصیلی جدید شهرجدید تهران ملک دارای اصلاحی از گذر میباشد و طبق استعلام از شهرداری منطقه 17فاقد پایانکار و تخلفات ساختمانی ان رسیدگی نشده است و در خصوص مساحت تجاری مورد تائید شهرداری اعلام نشده است طبق برگه عوارض کسب و پیشه مساحت تجاری 15/30مترمربع مندرج شده است ملک با نمای سیمانی و اسکلت فلزی با سقف ضربی مشتعمل بر همکف و دو طبقه فوقانی است طبقه همکف شامل یک باب مغازه -دواتاق -راهرو-و سرویس بهداشتی -حمام -ححیاط و انباری است طبقه اول شامل دو اتاق -اشپزخانه -سرویس بهداشتی -حمام-طبقه دوم شامل سالن-اشپزخانه اپن-سرویس بهداشتی -حمام-تراس -کف واحد مسکونی سیمان موزائک -دربها چوبی -فلزی -پنجره ها اهنی مغازه دارای بدنه کاشی-رنگ-کف سرامیک-درب اهنی شیشه خور-و کرکره فلزی میباشدساختمان دارای اشتراک آب-برق-گاز-و دارای قدمت میباشدباتوجه به موقعیت مکانی و زمانی و جمیع عوامل موثر عره و اعیان و ملکیت و کلیه حقوق مکتسبه ناشی از منافع تجاری و سرقفلی و کسب و پیشه به قیمت پایه کارشناسی در محل اجرای احکام شعبه229دادگاه عمومی حقوقی تهران بفروش میرسد.

 

                                                دادورز اجرای احکام شعبه229دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

تهران-يافت آباد-كوي وليعصر-مجتمع قضايي شهيد مطهري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت11 الی11:30