یک متر پارکینگ واقع در شهر قدس

420000000

توضیحات

9609982650200954

140091460000576946
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهر قدس

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 981832 اجرا ، محکوم علیه مصطفی سروش محکوم است به ایفای تعهد درحق محکوم له احد زشکی و پرداخت هزینه های هزینه های اجرائی دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در تاریخ 1400/10/29 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

مشخصات مورد مزایده

1-15 متر مربع از 90 متر پارکینگ از ملک واقع در شهرقدس بلوار کلهر انتهای خیابان بهتویی قطعات 13 و 14 که در مرحله نازک کاری رها گردیده است دیواره ها فاقد رویه نما بوده و شامل سفال است تاسیسات برقی و لوله های pvc اجرا گردیده و انشعاب آب نیز صرفاً با لوله pp اجرا شده و فاقد کنتور آب مستقل می باشد و اجرای لوله های فاضلاب نیز به اتمام رسیده است که طبق استعلام شهرداری کاربری آن پارکینگ بوده که بصورت غیر مجاز تبدیل به تجاری گردیده است.

با عنایت به موارد مطروحه و با توجه به بررسی و مطالعه فنی و در نظر گرفتن قیمت ملکهای مسکونی منطقه و همچنین در نظر گرفتن جمیع جهات موثر با وضع موجود از لحاظ کاربری موقعیت مکانی شرایط زمانی نوسانات بازار مسکن و بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی و تعهداتی از قبیل عوارض شهرداری کمسیون ماده 100 دارایی و غیره ارزش 15 متر مربع از مساحت فوق الذکر با در نظر داشتن کاربرد پارکینگ معادل 420/000/000 ریال معادل چهل و دو میلیون تومان ارزیابی و تعیین می گردد /

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/29 از ساعت 9 الی 10