یک قطعه ساختمان مسکونی

17000000000

توضیحات

9909988954400259

140050460000129473
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان كنگاور

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

درپرونده کلاسه 0000213  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کنگاور  محکوم علیه منصور بهشتی فرزند علی اصغر محکوم است به پرداخت  مبلغ 409/466/666ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1233133تومان  هزینه دادرسی و دومیلیون تومان  حق الوکاله  وکیل در مرحله بدوی مطابق تعرفه قانونی و 300000تومان دستمزد کارشناس در حق  محکوم له زهرا بهشتی فرزند علی اصغر وپرداخت 2047333تومان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

که نهایتاً با توجه به عدم سازش طرفین و عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه و توقیف اموال نامبرده در اجرای مادتین 114و118و137و139قانون اجرای احکام مدنی وبه شرح ذیل مبادرت به صدور آگهی مزایده وقیمتی که مزایده از آن شروع می شود به شرح ذیل نموده است : مورد مزایده عبارت است از 6 دانگ یک قطعه ساختمان مسکونی به شماره ثبت410 فرعی از 27 اصلی به مساحت عرصه حدود 200 مترمربع به آدرس فرهنگیان کوچه ششم سمت راست پ 11 با مالکیت منصور بهشتی اعیان زیرزمین حدود 68 مترمربع-شامل 2 اتاق و پارکینگ-کف سیمان -نما داخل سیمان و سقف سفید آشپزخانه شامل (کف موزائیک نمای داخلی کاشی کابینت فلزی) است.

اعیان همکف با حدود 144 متر مربع شامل 2خواب،آشپزخانه،هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی ملک موصوف با سیستم دیوار باربر سقف طاق ضربی،نمای بیرون سیمانی و دارای انشعاب (آب،برق و گاز) که به مبلغ 17/000/000/000 ریال برابر با یک میلیارد و هفتصدمیلیون تومان براورد گردیده است.

تاریخ و ساعت و محل مزایده در اجرای مواد115و117و119قانون اجرای احکام مدنی تاریخ 1400/11/17 ساعت 9 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اعلام می گردد.بدیهی است اموال مورد مزایده به کسی تعلق می گیرد که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده باشد.در ضمن متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ظرف 5روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور در آدرس اعلامی بازدید نمایند.برنده مزایده باید 10درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف حداکثر مدت یکماه پرداخت نمایند./.

 

مدیردفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان كنگاور – مجتبي رضائي

 

استان كرمانشاه – شهرستان كنگاور – بلوار شهيد چمران – ابتداي شهرك مهردشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/17 ساعت 9 صبح