یک قطعه زمین

335000000000

توضیحات

9709980226900741

140068460000501836
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول 

بموجب اجرائيه شماره 9810420226900400 مورخه 1398/12/05 و  شماره 9810420226900368 مورخه 1398/11/19 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 9900696 و 9900646 در خصوص دعوي آقاي محسن منصوري با وکالت آقاي يحيي ولي پور و حسين ولي پور بطرفيت آقاي محمد حسن صنايع با وکالت آقاي فريدون جليلي و خانمها زهرا و فهيمه هر دو صنايع با وکالت آقاي غلامرضا شيرين زاده  با موضوع تقسيم ترکه مربوط به ششدانگ عرصه و اعيان پلاک ثبتي بشماره 176 فرعي از 2134  اصلي بخش 4 تهران که توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي گرديده است.

  نظريه کارشناس

در اجراي قرار کارشناسي صادره پرونده اجرايي به کلاسه بايگاني 9900696 مورخ 1399/04/01 در خصوص  ارزيابي بهاء ششدانگ عرصه و اعيان پلاک ثبتي بشماره 176 فرعي از 2134  اصلي بخش 4 تهران ، واقع در تهران، خيابان امام خميني، بعد از خيابان وليعصر، نرسيده به ميدان حر، خيابان مرادي، خيابان منصوريه، نبش بن بست دوم، پلاک 16 که پس از اطلاع از مفاد قرار صادره و مطالعه پرونده از محل مورد نظر بازديد و پس از معاينه محل و بررسي مدارک و مستندات موجود در پرونده نظريه کارشناسي جهت استحضار و بهره برداري تقديم ميگردد.

مشخصات ثبتي ملک و محل آن:

با استناد به تصوير پاسخ استعلام وضعيت ثبتي و تصوير اسناد مالکيت ابرازي، سند مالکيت ششدانگ يک قطعه زمين مشجر و محصور قطعه دوم بمساحت (658/04) ششصد و پنجاه و هشت متر و چهار دسيمترمربع بپلاک ثبتي 176 فرعي از 2134 اصلي مفروز و مجزي از يکقطعه سباغ واقع در بخش 4 تهران ذيل ثبت شماره 8414 در صفحه 301 دفتر 81 تهران، بنام بانو حميده تهرانچي سند صادر و تسليم گرديده و ششدانگ مع الواسطه و بموجب سند شماره 10646 مورخ 48/12/14 دفترخانه 244 تهران، بنام آقاي عباس صنايع به نسبت چهار دانگ و خانم معصومه سمناني پور به نسبت دو دانگ انتقال قطعي يافته است، ضمناً بموجب سند شرطي شماره 10647 مورخ 48/12/14 دفترخانه 244 تهران در رهن ميباشد؛ حدود اربعه ملک مطابق سند مالکيت ابرازي عبارت است از: شمالاً بطول 24/95 متر به پلاک مجاور؛ شرقاً بطول 24/60 متر به کوچه 8 متري؛ جنوباً بطول 15/50 متر بکوچه 3 متري دوم در سه قسمت که قسمت دوم شرقي است بطول 13/60 متر به قطعه اول تفکيکي سابق؛ غرباً بطول 26/75 متر ديواري است به پلاک مجاور.

مشخصات عرصه و اعيان ملک:

مطابق بازديد بعمل آمده و بررسي مدارک و مستندات ابرازي و موجود در پرونده اجرايي و شهرسازي و استعلامات بعمل آمده ، ملک تعرفه شده به نشاني صدرالاشاره عبارتست از يکبابخانه با بناي احداثي در آن مشتمل بر دو ساختمان هريک دو طبقه يکي در سمت شمالي و مشتمل بر طبقات همکف و اول و ديگري در سمت جنوب عرصه و شامل طبقات زيرزمين و همکف، جمعاً با زيربناي تقريبي 500 مترمربع و يک حياط مشجر تماماً واقع در عرصه اي مشجر و محصور با موقعيت 2 نبش شمالي- غربي بمساحت(658/04) ششصد و پنجاه و هشت متر و چهار دسيمترمربع  با بر شرقي 25/30 متر و عرض گذر شرقي 8 متري موجود و 20 متري اصلاحي و گذر جنوبي کمتر از 3 متري موجود و 6 متري اصلاحي ميباشد. عرصه داراي اصلاحي از سمت معبر شرقي و جنوبي ميباشد. طبقه همکف ساختمان شمالي مشتمل بر: يک ورودي، يک سالن پذيرائي، يک آشپزخانه، يک سرويس بهداشتي و يک حمام و طبقه اول  داراي تعدادي اتاق و يک سالن و راهرو و سرويس بهداشتي و بالکن است؛ سيستم سرمايشي از کولر آبي و گرمايش بخاري و آبگرمکن گازي؛ ساختمان دراي انشعابات برق و آب و گاز ؛ ساختمان فاقد آسانسور؛ نماي ساختمان آجري؛ اسکلت بنا از نوع آجري نيمه فلزي و سقف طاق ضربي و تيرآهن؛ قدمت ساخت بنا بيش از 50 سال تخمين ميگردد؛ ملک داراي يک درب از سمت معبر جنوبي و يک درب از سمت معبر شرقي؛ آثار فرسودگي بشکل ريزش بخشهايي از نازک کاري سطوح ديوارها و سقف ها بدليل عدم نگهداري مناسب در زمان بازديد مشهود است؛ ساختمان در زمان بازديد در وضعيت حسب ظواهر خالي از سکنه قرار دارد؛ ساختمان بجهت بهره برداري مطلوب نيازمند تعميرات و بازسازي اساسي ميباشد. با عنايت به استعلام طرح تفصيلي ، ملک در پهنه R122 (سکونت با تراکم متوسط) واقع گرديده است. ملک قبل سال 49 احداث و فاقد گواهي پايانکار است و برابر پاسخ استعلام نوعيت زمين ملک موصوف، شهرداري ذيربط اعلام داشته که هيچگونه سابقه از بابت نوعيت زمين ملک مورد اشاره موجود ندارد؛ فلذا ارزيابي با فرض عدم باغ بودن و کاربري مسکوني انجام يافته است و در صورت ارائه مستندات مثبته در اين خصوص، ارزيابي حاضر قابل بررسي و تجديدنظر با دستور مقام محترم قضايي خواهد بود.

  نظريه کارشناسي: با عنايت به موارد فوق الذکر و تحقيقــات محلي انجام گرفته و با در نظر گرفتن موقعــيت مکاني و زماني، مساحت، نوع کاربري، قدمت بنا و کيفيت ساخت، امتيازات و انشعابات و شرايط حاکم بر بازار خريد و فروش مسکن و با فرض عدم تعارض و منع بلحاظ واگذاري به غير و قابل انتقال در دفاتر اسناد رسمي و فارغ از هرگونه ديون و تعهدات احتمالي به نهادهاي قانوني و صرفنظر از احراز مالکيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و اصالت اسناد و مدارک ابرازي و با عنايت به ساير جهات قابل بررسي در ارزيابي، ارزش روز ششدانگ عرصه و اعيان ملک موصوف بهمراه تمامي منضمات و متعلقات و مستحدثات ذکر شــده با فرض تخليه و عدم باغ بودن ملک از لحاظ کميسيون باغات جمعاً بمبلغ سيصد و سي و پنج ميليارد ريال(معادل 33/500/000/000 تومان) بعنوان قيمت پايه مزايده در وضعيت فعلي برآورد و اعلام ميگردد. که از اين مقدار سهم هر يک از وراث طبق مستندات و گواهي هاي حصر وراثت قابل محاسبه و تقسيم است.

نظریه تکمیلی کارشناس

پیرو نظریه کارشناسی در خصوص پلاک ثبتی  176 فرعی از 2134 اصلی قطعه دوم مفروز و مجزی از یک قطعه باغ واقع در بخش 4 تهران ، نمایانگر یک قطعه زمین مشجر و محصور ( مطابق سند مالکیت بتاریخ ثبت هفده مرداد سال 1329 خورشیدی واقع در تهران خ امام خمینی بعد از خ ولیعصر نرسیده به میدان حر خ مرادی خ منصوریه نبش بن بست دوم پلاک 16 باستحضار میرساند با عنایت به تصویر سند مالکیت ابرازی و ستون انتقالات آن از سند رهنی 10647 دفتر خانه 244 تهران بموجب اقرار نامه شماره 11469 مورخه 1349/07/13 و سند رهنی 26362 دفتر خانه 422 تهران بموجب اقرار نامه شماره 36396 مورخه 1368/08/09 از اسناد رهنی فوق فک رهن بعمل آمده است . 

مقرر گرديد شش دانگ عرصه و اعيان پلاک ثبتي فوق الذکر در مورخه 1400/11/11 از ساعت 10 صبح لغايت 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل مزايده واقع در تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضايي شهيد بهشتي بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي به مبلغ 335/000/000/000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزينه انتقال سند رسمي بعهده خريدار ميباشد و اين شعبه هيچ تعهدي در اين خصوص ندارد.

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخه 1400/11/11 از ساعت 10 صبح لغايت 10/30