یک قطعه زمین

رایگان

توضیحات

9909987114900791

140012460000209830
شعبه اجراي احكام كيفري شماره سه شهرستان شيراز

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (مرحله دوم  )

 

بموجب پرونده کلاسه 0000751الفج3 شعبه سوم  اجرای احکام کیفری شیراز وحسب دستورمعاون محترم دادستان پلاک ثبتی162  فرعی از 1102  اصلی بخش 3 شیراز  ملکی آقای حبیب ده بزرگی  به آدرس شیراز .شهرک رکن آباد  که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم معرفی محکوم علیه  ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9  صبح روز دوشنبه مورخ1400/9/22    دردفتر اجرای احکام شماره 3شیراز واقع شیراز /فلکه گل سرخ .بلوار شهید شیرودی .مجتمع قضای شهید قدوسی اجرای احکام کیفری 3 شیراز به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند .

نظریه کارشناس: با توجه به  سند مشاعی کلی  ارایه شده  پلاک مذکور  به متراژ156،78  سهم از 32370  می باشد  .پلاک مربوطه دارای سند مجزا نمی باشد  و ساختمان فقد مجوزی  است که در این زمین ساخته شده است  و ملک مذکور  برابر با  دو میلیارد  و شش میلیون  و هفتصد  و هشتاد و چهار  هزار  ریال  ارزیابی می گردد./ ع

مهرنوش وادی پور

قاضی اجرای احکام کیفری 3شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

رأس ساعت 9  صبح روز دوشنبه مورخ1400/9/22