یک قطعه زمین

540000000

توضیحات

9509983657901138

140009460000195795
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت دوم

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي  ابراهيم قطبي فر عليه آقاي حميدرضا يزدانپور مبلغ4/767/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارات آن و مبلغ 5 درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل:  دو ششم دو سهم مشاع از شش سهم به استثنا ثمن اعياني از 6دانگ قطعه زمين 3جريبي  فاقد اعياني پلاک ثبتي 230 فرعي از 33 اصلي بخش 2 کاشان واقع در خيابان اميرکبير/ روبروي هتل نگارستان -باغستان 20 ملکي خانم الهه دهقان فيني

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي/ منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ 1400/09/20 از ساعت 10 در واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . شناسه واريز جهت پرداخت 10درصد اوليه طبق نظر کارشناسي 974108161100129509983657901138

نظريه کارشناسي :با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر در ارزيابي ارزش دو ششم دو سهم مشاع از 6سهم به استثنا ثمن اعياني پلاک فوق از نظر کارشناس محترم به مبلغ 540/000/000 تومان ارزيابي گرديده است.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان- احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ 1400/09/20 از ساعت 10