یک قطعه زمین

1400000000

توضیحات

140012920000820931

140012460000190479
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
«آگهي مزايده مرحله دوم»

دايره اجراي احكام مدنی دادگستری داراب در نظر دارد بموجب پرونده اجرایی کلاسه0000287ملک به شرح کارشناسی ذیل

در خصوص ارزيابي ملك مربوط به پرونده 0000287 با مطالعه پروند در آن شعبه در خصوص ارزيابي قطعه زمين شماره 53 و 30 مالكي آقاي ابوذر سرفراز فرزند محمد رضا واقع در شهرك غدير داراب كه ازملك مورد نظر بازديد بعمل آورده لذا با توجه به برداشت ، مشاهدات عيني ، متره وبرآورد و تطبيق مشخصات ملك با پلاك مذكور مراتب كارشناسي بشرح ذيل اعلام ميگردد . حدود مشخصات ملك ، نوع بنا و مشخصات فني آن : 1- ملك قطعه شماره 53 كه در سال 97 به صورت سهميه اي به آقاي ابوذر سرفراز فرزند محمد رضا از طرف بنياد مسكن داراب واگذار شده است كه در حال حاضر در مرحله پي كني و شالوده مي باشد كه اجراي پر كردن شالوده انجام نشده ضمن اينكه دركف شالوده سنك بصورت خشكه ريخته شده است ، لذا ارزش قطعه 53 مذكور با كاربري مسكوني به مساحت 389/98 مترمربع كه از طرف بنياد مسكن اعلام شده است مبلغ 65000000تومان اعلام مي گردد. 2- ملك قطعه شماره 30 كه به صورت مزايده اي به آقاي ابوذر سرفراز فرزند محمد رضا از طرف بنياد مسكن داراب واگذار شده است در حال حاضر در به صورت زمين بكر مي باشد ، لذا ارزش قطعه 30 مذكور با كاربري مسكوني به مساحت 368/10مترمربع كه از طرف بنياد مسكن اعلام شده است مبلغ 75000000تومان اعلام مي گردد. ارزش كل دو ملك مذكوربا توجه به موارد فوق مبلغ1400000000ريال معادل يكصد چهل ميليون تومان اعلام مي گردد.

به مزایده گذاردلذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ 1400/09/20 راس ساعت 12:00در محل اجراي احكام دادگستري داراب حضور يابد

شرايط مزايده:

1-مزایده درحضورنماینده محترم دادستان،از قیمت کارشناسی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام می شوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.

2- هر كس مايل به خرید باشد مي تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.   

3- ده درصد قيمت آن از شخص برنده نقدا”دريافت مي گردد مابقي پس از 20 روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد در صورتيكه برنده مزايده ازپرداخت قيمت يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد  مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

4-ضمناًشرکت کننده درمزایده بایدده درصد قیمت پایه راتا قبل از جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید

 


دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب – محمدعلي رحيمي

استان فارس – شهرستان داراب – بلوار دانشجو – ساختمان دادگستري – كدپستي: 7481783117

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/09/20 راس ساعت 12:00