یک قطعه زمین

6340000000

توضیحات

9909988873700590

140012460000190547
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
«آگهي مزايده مرحله دوم(تجدید مزایده مرحله دوم)»

دايره اجراي احكام مدنی دادگستری داراب در نظر دارد بموجب پرونده اجرایی کلاسه0000107  ملک به شرح ذیل به مزایده گذاردلذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ 1400/09/22 راس ساعت 12:00در محل اجراي احكام دادگستري داراب حضور يابد

زمين به شماره پلاك ثبتي 2972/4622 و قطعه شش بخش 12 داراب فارس به مالكيت فاطمه مصطفوي فرزند غلامحسين ( سه دانگ مشاع) با سند مالكيت به شماره چاپي 091062و فهيمه جوكار دارابي فرزند علي اكبر (سه دانگ ) با سند مالكيت به شماره چاپي 096896 به نشاني داراب شهرك امام حسن فاز دو خيابان فرهيختگان كوچه خيبر 3 كد پستي 7481695619 . ملك فوق شامل يك دستگاه ساختمان يك طبقه آجري با شناژ ، با سقف تيرچه بلوك كه كف آن موزاييك و سراميك فرش و داراي نماي سنگ چيني نيريز مي باشد . با توجه به موارد فوق و صرف نظر از اصالت و صحت و سقم اسناد و مدارك ابرازي كه در حيطه اختيارات مقام محترم قضايي و كارشناسان ذيربط مي باشد و با لحاظ موقعيت مكاني ، دسترسي ، مشرفيت ، كيفيت مصالح ، متراژ انجام شده و ساير جهات موثر ارزش كل عرصه و اعيان موجود و ساير متعلقات و مستحدثات به شرح ذيل برآورد مي گردد. عرصه : 240 متر مربع (طبق سند) هرمتر مربع 40000000ريال جمعا مبلغ 9600000000 ريال اعيان : 144 متر مربع هرمتر مربع 20000000 ريال جمعا مبلغ 2880000000 ريال ارزش سايرمستحدثات و آب و برق 200000000ريال مي باشد، با توجه به مطالب فوق ارزش كل اين ملك (شش دانگ ) مبلغ 12680000000 ريال ( معادل يك ميليارد و دويست و شصت و هشت ميليون تومان) برآورد مي گردد .لذا ارزش سه دانگ آن 6340000000ريال (معادل ششصد و سي و چهار ميليون تومان) برآورد مي گردد.

شماره عكسها: *194149*194243*194438*194435*194703*194713*194717*194746*20210731* مختصات جغرافيايي محل: 40R 260336 mE 3182655 mN ضمناً موارد زير متذكر مي گردد: 1- مشخصات ملك بررسي شد و ملك با سند تطابق دارد .2- ملك در بافت قديمي و تاريخي و فرهنگي واقع نشده است .3- طبق مندرجات سند و بررسي ها عرصه يا اعيان ملك وقفي نيست.4- مالكين فوق جمعامالكيت شش دانگ دارند. 5- ملك حق كسب و پيشه و سرقفلي ندارد. 6- ملك در منطقه اي واقع شده است كه املاك واقع در آن سهل البيع مي باشند. 7- طبق بررسي ها ، ملك در بازداشت مي باشد.8- ملك حقوق ارتفاقي ندارد 9- ملك در بافت مسكوني داراب واقع شده است . 10- ملك در اجاره نيست 11- ملك ملي نيست

شرايط مزايده:

1-مزایده درحضورنماینده محترم دادستان،از قیمت کارشناسی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام می شوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.

2- هر كس مايل به خرید باشد مي تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.   

3- ده درصد قيمت آن از شخص برنده نقدا”دريافت مي گردد مابقي پس از 20 روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد در صورتيكه برنده مزايده ازپرداخت قيمت يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد  مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

4-ضمناًشرکت کننده درمزایده باید چک با موجودی ده درصدقیمت کارشناسی را به همراه داشته باشد


دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب – محمدعلي رحيمي

استان فارس – شهرستان داراب – بلوار دانشجو – ساختمان دادگستري – كدپستي

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/09/22 راس ساعت 12:00