یک قطعه زمین

رایگان

توضیحات

8709980700200524

140012460000187510
شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه980520 دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز محکوم علیه نورس کاظمی کلستانی  محکوم به پرداخت مبلغ8/484/258/852 ریال بابت خواسته و هزینه اجرائی در حق محکوم له منتها موسوی خلاری فرزند سید شیرزاد  که در این راستا  مال معرفی شده سه  قطعه زمین  واقع در پلاک ثبتی 4واقع در ناحیه 3 شیراز  که مشخصات آن به شرح ذیل میباشد به منظور فروش ملک مذکور و استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی مربوطه در روزدو شنبه مورخ 1400/09/09  از ساعت  8 تا 9 صبح در محل شعبه 4  اجرای احکام حقوقی شیراز مزایده برگزار خواهد شد  مزایده بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از قیمت پایه پلاک ثبتی معرفی شده  شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد  و 10 درصد قیمت را  در زمان شروع مزایده توسط قبض پرداختی صندوق سپرده دادگستری پرداخت و تحویل اجرای احکام  و مابقی بهای ملک را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای ملک از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا شایان ذکر است متقاضیان خرید میتواند در مدت پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به این واحد اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنها از ملک موصوف فراهم گردد. ثبت نام ثنا و کارت ملی همراه با قبض پرداختی 10 درصد قیمت کارشناسی در زمان شروع مزایده الزامی میباشد. آگهی مزایده نوبت اول میباشد.

مشخصات مورد مزایده:

1-یک قطعه زمین واقع در روستای کلستان چهل چشمه به مساحت 21124 متر مربع و در محدود آن درختان بادم و انگور با سن تقریبی 15 ال 18 سال وجود دارد فاقد منابع آب و مستحثات و حصار است حدود اربعه آن شمالا به زمین ورثه عبدالشاه و حضرت قلی کاظمی جنوبا راه خاکی و ملک حسن کاظمی و باغ رضا شرقا به حسن کاظمی و غربا به ملک ورثه امیر حمزه نظری – اراضی شیبدار و بصورت دیم که ارزش آن 1/901/160/000 ریال کارشناسی گردیده  است

2-یک قطعه زمین واقع درروستای کلستان چهل چشمه به مساحت 15  هزار متر مربع با کاربری باغ دیم انگور دارای سند مشاعی 38899 تاریخ 1396/01/17 دفتر اسناد رسمی 181 به قیمت 1/500/000/000 ریال کارشناسی گردیده است

3- یک قطعه زمین واقع در روستای کلستان  چهل چشمه به مساحت 11400 با کاربری زمین زراعی دیم دارای سند مشاعی 381310 مورخ 1395/09/21 با کاربری باغ انگور و بادام دیم به قیمت 1/026/000/000 ریال کارشناسی گردیده است 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزدو شنبه مورخ 1400/09/09  از ساعت  8 تا 9 صبح