یک قطعه زمین

2859000000

توضیحات

140009460000190431
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

1400/08/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول

 

شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده به شماره  980889 اين اجرا موضوع محكوميت محکوم عليه ابراهيم آقابابائي به پرداخت مهريه همسرش (پرداخت3/155/279/503ريال و 100 عدد سكه تمام بهار آزادي و 50 مثقال طلاي ساخته شده 18 عيار ) در حق محكوم له فاطمه زارع دولت آبادي  و پرداخت  نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت جلسه مزايده اي با عنوان فروش یک واحد اصطبل واقع در دولت آبادبرخوار – جاده امام زاده محمود (بلوار آيت اله مدرس دولت آبادي )- فرعي 8 (لاله) –انتهاي فرعي (مختصات تقريبي مركز ملك 3628861 و 568338 )به شرح ذيل در تاريخ 1400/09/02در ساعت 11 صبح برگزار نمايد، طالبين مي توانند پنج روز قبل از از مزايده جهت بازديد از ملك به دفتر اجراي احكام مراجعه و جهت شركت درجلسه مزايده در مورخه فوق مراجعه نمايند و قيمت از مبلغ ارزيابي شروع ميشود و ملك به كسي كه بالاترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته ميشود لازم به ذكر است خريدار ميبايستي 10درصد مبلغ مورد  مزايده  را في المجلس به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد و تسليم مال پس از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و ضمنا هزينه هاي اجرايي بر عهده محكوم عليه مي باشد .

مشخصات ملک مورد مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری:

 مشخصات ملك معرفي شده: ملك موصوف به صورت مجموعه اصطبل نگهداري اسب شامل محوطه و ساختمان كارگري و باكس هاي نگهداري اسب (كلا محصور به درب و ديوار) به آدرس صحراي ظهير آباد شهر دولت آباد، جاده امام زاده محمود، پشت بوستان مادر، جنب گاوداري حاج علي محقق مي باشد. مختصات چهار گوشه ملك معرفي شده بدين قرار است: (39s/568342/3628881)، (568353/3628875)، (568335/3628841)، (568327/3628853)، حدود ملك معرفي شده شامل: شمالاً به گاوداري آقاي حاج علي محقق، شرقاً به ملك آقاي احمد فتاحي، جنوباً به معبر عمومي و غرباً به ملك آقاي حجت طاهري. ملك مزبور در حريم شهر دولت آباد قرار داشته و هيچگونه مجوزي جهت ساخت و سازهاي انجام شده و … در آن ارايه نگرديد.ملك مورد نظر شامل يك واحد ساختمان فاقد سند رسمي سكونتگاه ،4 عدد باكس نگهداري اسب ،محوطه سازي و ديوار كشي محوطه ،باغچه بندي و مرغداني مي باشد. ساختمان سكونتگاه :در جنوب شرقي عرصه واقع گرديده و اسكلت باربر ساختمان ديوار باربر آجري و سقف با تير آهن و طاق ضربي آجري با ستون وسط مي باشد.نماي ساختمان آجر لعابدار ،كاهگل و آجر مي باشد.پروفيل پنجره ها از نوع فلزي و پوشش كف ساختمان آجر سنتي و داخل ساختمان آب نما اجرا شده است.سطح رويه ديوارها آجر نسوز ،آجر لعابدار،آجر قرمز و قسمتي نيز اندود گچ سفيد مي باشد.كابينت فلزي مي باشد.مساحت سكونتگاه بدون احتساب كنسول سقف در حدود 46/5 متر مربع اندازه گيري گرديد.سقف ساختمان در سمت شمال در حدود 1.1 متر كنسول دارد.پوشش كف تراس موزائيك و سنگ و مساحت تراس در حدود 16/75 متر مربع اندازه گيري گرديد. چهارعدد باكس نگهداري اسب :در شمال ملك واقع شده است.سقف بصورت قوس دار با مصالح آجر مي باشد.دربها فلزي و سطح رويه ديوار سيمان سفيد است.نماي اين قسمت آجر 5/5 سانتيمتري با بند كشي است.مساحت اين قسمت در حدود 65 متر مربع اندازه گيري گرديد. سقف در حدود يك متر كنسول شده است. كف محوطه شن ريزي شده و تنور سنتي و باربيكيو در محوطه مشاهده گرديد.ارتفاع ديوار در حدود 3/5 متر مي باشد.برادر خواهان كه در محل حاضر بود اظهار داشت كه ديوار محوطه مشترك مي باشد.وي همچنين افزود كه ملك مورد نظر فاقد انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد.مرغداني به مساحت تقريبي 8/5 متر مربع و ارتفاع 1/45 متر با ديوار آجري به ضخامت 20 سانتيمتري در بخش شرقي محوطه اجرا شده است.

ارزیابی ملک :

با توجه به موارد پيش گفته ،مساحت اعياني ،كيفيت ساختمان و مصالح كار شده و با نظر به جهات مؤثر در كارشناسي ارزش كل اعياني و محوطه سازي (بدون احتساب عرصه )به تاريخ مباشرت به كارشناسي معادل 1/640/000/000ريال (يك ميليارد و ششصد و چهل ميليون ريال )ارزيابي و اعلام مي گردد ارزش عرصه ملك معرفي شده در زمان كارشناسي و بر مبناي رونق بازار و دسترسي محلي و كيفيت ملك، فارغ از مستحدثات الحاقي، از قرار هر متر مربع (2/650/000) ريال و جمعاً در سطح تقريبي (460) مترمربع برابر با (1/219/000/000) ريال (به حروف: يك ميليارد و دويست و نوزده ميليون ريال) محاسبه و تقويم مي گردد.جمه عرصه و اعيان ملك موصوف به ميزان 2/859/000/000ريال مي باشد.

 

 

اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ 1400/09/02در ساعت 11 صبح