یک قطعه زمین

9500000000

توضیحات

9909983031100445

140001460000150372
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 0000040 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 1 خانواده  دادگستری فردیس له حلیمه رضائی ثانی  و علیه اسحق مظفری مجید که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ نوزده قطعه سکه تمام بهار آزادی ريال بابت اصل خواسته و 1/479/570 ریال مبلغ  هزینه دادرسی  در حق محکوم له ومبلغ 5 درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 12/11/1400 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 9/500/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است . بر اساس تصویر یمبایعه نامه ابرازی محکوم لها به شماره 186241 مورخ 24/3/1398 آقایان اسحق مظفری مجید و موسی مظفری مجید شش دانگ زمین به آدرس فوق الذکر موسوم به زمین های حاج زین العابدین احمد آبادی به ابعاد 7 متر در 16 متر به مساحت کلی 112 متر مربع با موقعیت شمالی نسبت به معبر به صورت قولنامه ای و مشترک خریداری می نمایند . در زمان بازدید ملاحظه شد که بر روی عرصه فوق ساختمانی با سازه اسلکت بتونی و سقف تیرچه و یونولیت در 5 طبقه بر روی پیلوت به صورت نیمه کار احداث شده است به طوریکه همکف بعنوان پارکینگ و مشاعات در مرحله سفت کاری و فاقد نازک کاری کف و بدنه است . طبقات اول و دوم هر کدام یک واحد مسکونی در حال بهره برداری بوده و هر کدام دارای 2 خواب ، هال و پذیرایی ، آشپزخانه اوپن و سرویس های بهداشتی است کف واحد سرامیک ، دیوار ها و سقف گچ و نقاشی ، پنجره ها فلزی ، درب های داخلی و ورودی HDF ، سیستم گرمایش بخاری گازی ،  سیستم سرمایش کولر آبی می باشد . طبقات سوم و چهارم در مرحله سفت کاری و طبقه پنجم صرفاً ستون ها بدون اجرای سقف می باشد ، راه پله و مشاعات نیز کلاً فاقد نازک کاری کف و بدنه بوده و ساختمان دارای یک انشعاب گاز و فاقد انشعابات گاز و فاقد انشعابات برق و گاز ، فاقد نازک کاری نما و فاقد آسانسور است . مطابق اظهارات در حال حاضر طبقه اول در اختیار محکوم لها و طبقه دوم در اختیار برادر همسر ایشان قرار دارد . لازم به توضیح است که گزارش بر اساس مشاهدات و مدارک ابرازی و فارغ از اصالت آنها تنظیم گشته است ، لذا چنانچه در آینده مدارک موثری در موضوع کشف یا ارائه گردد ، گزارش در صورت صلاحدید مقام ارجاع دهنده قابل اصلاح می باشد . نظریه کارشناسی : باتوجه به مراتب فوق الذکر و موقعیت مکانی ملک ، ابعاد و میزان مساحت ملک مورد نظر ، قدمت و راههای دسترسی به شبکه معابر شهری ، هزینه های ساخت ، میزان پیشرفت فیزیکی کار و با لحاظ نمودن جهات موثر در ارزیابی ، ارزش ششدانگ ملک قولنامه ای موصوف با شرایط مندرج در متن گزارش شامل عرصه و اعیان بصورت تخلیه و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است به اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود داشته باشد و همچنین ممنوع المعامله و مستحق الغیر نبودن ، جمعاً مبلغ 9/500/000/000 ریال معادل نهصدوپنجاه میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد . 

 

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- مهدی اعظم پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 12/11/1400 از ساعت 10 الی 11