یک قطعه زمین یوسف آباد خیابان بهرام مدبر

530000000

توضیحات

9309980250200850

140068460000496233
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان ری بشماره 970988 مورخ 27/4/1400  محکوم علیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ37.234.440.000 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له محمد حاجی اصغر ونيز پرداخت مبلغ  1.097.366.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 324  فرعی از3526  اصلی  واقع در بخش 3 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران یوسف آباد خیابان بهرام مدبر  نبش خیابان سی ام حسن زاده پلاک31  و با کیفیت  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 757/50 هفتصد و پنجاه و هفت ممیز پنجاه دسیمتر به شماره 324فرعی از 3526اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش 3تهران به شماره دفترچه الکترونیکی 139520301049000334به شرکت تعاونی کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران ثبت و سند مالکیت کاداستری اصلی به شماره چاپی 272662سری ب سال94صادر و تسلیم گردیده است . طبق بازدید ملک مذکور بصورت آسفالت شده با سازه سبک فلزی بصورت پارکینگ استفاده شده و دارای دو اتاقک می باشد .شماره شناسایی ملک 14494001بوده و طبق نامه شماره 506/6042مورخ 10/2/1398شهرداری منطقه 6تهران ملک مذکور طبق نقشه های طرح تفضیلی در پهنه R122 واقع و دارای کاربری تثبیت شده فرهنگی می باشد و در پارکینگ اداره جهاد کشاورزی 32.5متر مربع جهت اتاق نگهبانی و 15متر مربع چال سرویس موجود می باشد .شهرداری منطقه 6تهران سا بقا چهار دانگ مشاع از ششدانگ این ملک برابر دادنامه شماره 23206مورخ 30/6/1400شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی به نام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و دو دانگ مشاع از ششدانگ این ملک برابر دادنامه شماره 30266مورخ 20/11/72سعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی به نام کمیته امداد امام خمینی ره بوده و حدود ملک شمالا به طول 25متر به زمین شماره 3526.294شرقا به طول 30متر به زمین پلاک 3526.326جنوبا به طول 25متر به خیابان غربا به طول 30متر به خیابان می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  530.000.000.000ريال  معادل پنجاه وسه میلیارد تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید مراجعه کردیم که نگهبان در محل بودند و اعلام داشت که محل بصورت پارکینگ جهاد کشاورزی استان تهران استفاده می شود ملک مسکونی نیست .بصورت پارکینگ استفاده می شود و مالکیت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان تهران است و تعدادی خودرو متعلق به جهاد کشاورزی در محل پارک و مشاهده می شود . لذا مقرر گردید  ششدانگ شماره 324فرعی از 3526اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش 3تهران به شماره دفترچه الکترونیکی 139520301049000334به شرکت تعاونی کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران در روز  سه شنبه مورخ 28/10/1400 ازساعت 10الی 10:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1  از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

28/10/1400 ازساعت 10الی 10:30