یک قطعه زمین کشاورزی

62054000000

توضیحات

9709981972400263

140001460000148649
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده اموال غیر  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بایگانی 970437 شعبه  نوشهر مازندران نیابت دادگستری کرج موضوع کلاسه پرونده 9900580 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرج له: نادر کریمی راد علیه: حسن مهانی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 60/799/745/156  در حق محکوم له و مبلغ  3/039/987/258  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه در مهلت قانونی در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ  1400/11/09 از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجرای احکام مدنی واحد نیابت کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه ارزیابی شده  به مبلغ کارشناسی 62/054/000/000  ریال سه دانگ از شش دانگ  شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:حتراما در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه بایگانی به شماره 9900997 مورخ 1400/08/09  حسب دستور مقام محترم قضایی در خصوص نظریه کارشناسی ارزیابی ملک موضوع دادخواست آقای کریمی ضمن حضور در آن شعبه محترم و مطالعه پرونده مربوطه و سپس انجام بازدید در مورخ 1400/08/15  و بررسی و معاینه کلیه اوضاع و احوال موثر در قضیه و در نظر گرفتن جمیع جهات مراتب ذیلا باستحضار میرسد.

قرار کارشناسی :

عبارتست از : ارزیابی شش دانگ ملک کشاورزی به مساحت 38784 متر مربع .

مشخصات فنی موضوع کارشناسی:

موقعیت جغرافیایی ملک :

ملک عبارت است از : یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری باغی و زراعی از پلاک ثبتی 1111 فرعی از 23 اصلی مفروز و مجزی شده از قلعه عبداله خان با مختصات utm = 5072883958256

وضعیت ملک :

ملک مورد نظر به مساحت حدود 38784 متر مربع ب صورت باغ با انواع درختان مثمر و غیر مثمر موجود است ملک مورد نظر دارای بنای در چند قسمت است که فقط 100 متر مربع آن دارای پایانکار میباشد و بقیه فاقد مجوز است ملک موصوف دارای چشمه آب اختصاصی میباشد که در زمان بازدید فعال بوده و دارای آب میباشد .

ملک مورد نظر دارای سند دفترچه ای به شماره 5755 مورخ 1391/12/11  میباشد.

لازم به توضیح است از ملک مذکور به میزان 13890 مترمربع در حریم برق فشار قوی میباشد.

رضا رنجبر زاده نبی اله افشار آقا جری حسن جلیلی

نظریه کارشناسی :

با عنایت به مراتب فوق و موقعیت مکانی ابعاد و راه های دسترسی به شبکه معابر شهری و با لحاظ کاربری کشاورزی و همچنین جمیع جهات موثر در ارزشگذاری ملک ملک مورد نظر از قرار متر معابر شهری و با

 

لحاظ کاربری کشاورزی و همچنین جمیع جهات موثر در ارزشگذاری ملک ملک مورد نظر از قرار متر 3/200/000  ریال جمعا به مبلغ 124/108/000/000  ریال برآورد و ارزیابی میگردد.

لازم به توضیح است ارزیابی صورت گرفته با صرف نظر از احراز مالکیت و انساب آن به شخص حقیقی و حقوقی و با فرض نداشتن معارض و منع قانونی از نظر نقل و انتقال مقررات ثبتی صورت گرفته است.

 

 

دادورز شعبه نیابت کرج-شهرستانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ  1400/11/09 از ساعت 8    صبح تا  9