یک قطعه زمین کشاورزی

5903939

توضیحات

9909983657400723

140009460000245296
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي علي شمسي عليه آقاي سيد علي اصغر مرتضايي و مبلغ 4/200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 145/394/000 ريال خسارت دادرسي و مبلغ  6/000/000 ريال هزينه کارشناسي و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: پلاك 66 فرعي از 40 اصلي بخش 2 كاشان واقع در حسن‌آباد، سراي الهي، پشت مدرسه زرگرزاده  كه بصورت ملك كشاورزي بوده و  طبق نظريه کارشناس به مساحت 4730.10 مترمربع مي‌باشد و با توجه به سهم‌الارث محكوم‌عليه به ميزان 12642.02 سهم مشاع از 141903 سهم شش دانگ به استثناء ثمنيه عرصه و اعيان مالك مي‌باشد. – ملك بصورت زمين كشاورزي و باغ با انواع درختان ميوه كه شامل قيصي، انار و بادام با سنين مختلف و زمين زراعي شامل زراعت جو و سبزي مشاهده شد. لازم بذكر است كه در ناحيه غربي ملك دو قطعه محصور شده با آجر و بلوك به مساحت هر يك حدوداً به مساحت 100 مترمربع احداث شده بود. ملك موردنظر داراي كاربري كشاورزي و زراعي مي‌باشد. – موقعيت جغرافيايي ملك براساس UTM عبارتند از: 3757377 – 538577 . نظريه: با عنايت به شرح گزارش فوق و با توجه به مساحت كل پلاك 4730.10 مترمربع، عرف محل، موقعيت مكاني ملك، كاربري ملك (كشاورزي)، تعداد، نوع و سن و كيفيت درختان غرس شده در ملك و در نظر گرفتن كليه عوامل مؤثر در ارزيابي، كل پلاك به مبلغ 66.270.000.000 ريال و سهم الارث محكوم له (آقاي سيد علي اصغر مصطفايي حسن آبادي) كه به ميزان 12642.02 سهم مشاع از 141903 سهم شش دانگ به استثناء ثمنيه عرصه و اعيان مي‌باشد به مبلغ 5.903.939.000 ريال (پانصد و نود ميليون و سيصد و نود و سه هزار و نهصد تومان) ارزيابي گرديده است.

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح فوق اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ 1400/11/03  از ساعت 10  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند. 

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ 1400/11/03  از ساعت 10