یک قطعه زمین کشاورزی بیستون

5040000000

توضیحات

9909988956100683

140050460000130251
شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بخش بيستون

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده(نوبت اول)

احتراما نظر به اينکه به موجب پرونده کلاسه 0000027الف ش دادنامه 9909978956100953مورخ1399/12/06صادره ازشعبه اول شورای حل اختلاف بیستون محکوم عليهم1-فرشته2-کامران3-گودرز4-عرفان5-کیومرث6-شمسی7-آفاق8-راضیه 9-زهره همگی شهرتین رستمی 10-فرضت بانو همتی همگی ورثه مرحوم نصرت اله رستمی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 150000000ریال به عنوان اصل خواسته وخسارت تاخیر وتادیه از تاریخ1387/03/01وهزینه دادرسی به مبلغ3600000ریال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له حسینقلی جهانسوز وهمچنين پرداخت مبلغ پنج درصد محکوم به :به عنوان نيم عشر دولتي درحق صندوق دولت . باتقاضاي محکوم له یک قطعه زمین کشاورزی مشاعی با مشخصات زیرازطریق مزایده به فروش می رسد.

1-نام و نام خانوادگی صاحب مالک:مرحوم نصرت اله رستمی

2-مشخصات ملک:یک قطعه زمین کشاورزی زمین دیم به مساحت28000مترمربع درمحل اراضی معروف به درویش خانی روستای نادر ابادبخش بیستون که شمالا به زمین آقای عزیز کرم کرمی نژادوفیض اله زارع جنوبا به تیمور فتاحی شرقا به نهر زراعتی وغربا به جاده خاکی بین روستای حیدر اباد ونادر اباد محدود می باشد.

 3-قیمتی که مزایده از ان شروع می شود:5040000000ریال قیمت پایه

4-ساعت وروز ومحل  مزايده ساعت ده صبح 1400/11/18 در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش بیستون مي باشد .

محل مزايده. اجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف بيستون ضمنا مورد مزايده توسط کارشناس رسمي به تاريخ 1400/08/22ارزيابي شده است طالبين وخريداران مي توانند پنج روز قبل از مزايده به اين اجراواقع در دادگاه عمومي بيستون مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود .مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود وهرکسي که بالاترين قيمت راپيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد وبرنده مزايده مکلف است 10درصد بهاي پيشنهادي رافي المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع ورسيد دريافت باقي مانده آن را حداکثر ظرف مهلت يک ماه ازتاريخ مزايده به حساب مزبور واريز کند:در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده  قانون اجراي احکام مدني سپرده فوق الذکر پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احرازصحت جريان مزايده توسط دادگاه دستور انتقال سند به نام خريدار صادر مي شود.هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار است.

 

 

دادورز اجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف بيستون-فرهمند محمدي پاقلعه

اطلاعات بیشتر

مهلت

ده صبح 1400/11/18