یک قطعه زمین چهارباغ

795808727

توضیحات

9909982610700620

140001460000142856
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان چهارباغ

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش اموال غیر منقول نوبت اول

در اجراي مفادنیابت واصله  از شعبه هشتم  اجرای احکام مدنی شهرستان کرج محکوم عليه اقای کیومرث خاوری فرزند عباس  محکوم است  به پرداخت 759/039/264 بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی له آقای محمدحسین عزیزی فرزند خدابخش  ومبلغ 36/769/463ریال بابت نیم عشر دولتی  چون مشاراليها پس از ابلاغ اجرائيه ظرف مهلت قانوني از پرداخت محکوم به امتناع نمودند ، بنا به تقاضاي  محکوم له اموال نامبرده که شامل 200سهم مشاع از عرصه واعیان یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 7145فرعی از 367اصلی قطعه 9 تفکیکی به مساحت 25000مترمربع واقع در اراضی چهارباغ حوزه ثبتی ساوجبلاغ با مختصات شمالا بطول 200متربه قطعه 8 تفکیکی شرقا به طول 116متر به خیابان ده متری جنوبا بطول 196متر به خیابان 15متری و غربا در دوقسمت اول پخی است بطول 7متر به خیابان ده متری احداثی که ماوراءآن خیابان اصلی اختصاصی چهارباغ و دوم بطول 129متر به خیابان ده متری احداثی که ماوراءآن خیابان اصلی اختصاصی چهارباغ قرار دارد محدود میگرددو در زمان بازدید به تاریخ 1400/08/16مشخص گردید که ملک در فاصله 2کیلومتری جنوب میدان اصلی چهارباغ و جنب بلوار اصلی و در حریم شهر چهارباغ قراردارد بطوریکه در عمده مساحت ملک افراد مختلف مستحدثات زیادی با کاربریهای متفاوت از جمله خیابان کشی ویلا تجاری گلخانه و غیره ساخت و ساز کرده اند و با بررسی بعمل آمده از شهرداری مشخص شد ابنیه موصوف مربوط به تعداد افراد زیاد و غالبا فاقد مجوز و پایانکار میباشد.لذا بر این اساس26/52سهم مشاع از  200سهم از 25000سهم از عرصه ملک مورد نظر مشروط به نداشتن بدهی به مراجع دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و معارض و قابلیت نقل و انتقال قانونی به ارزش 795/808/727ریال  به صورت مزايده حضوري از طريق اجراي احکام مدني دادگاه شهرستان چهارباغ  در تاریخ 1400/10/20ساعت 12 الی13به فروش میرسد ، کسانيکه مايل به شرکت در مزايده مي باشند مي توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزايده مال آگهي شده را ملاحظه و درتاریخ فوق الذکر  در شعبه اجرای احکام مدنی چهار باغ  محل انجام مزايده حاضر و شرکت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين پيشنهاد فروخته خواهد شد. برنده مزايده موظف است 10 درصد قيمت خريد را نقداً یا طی یک فقره چک بانکی در وجه اجرای احکام شهرستان چهارباغ را در محل مزايده توديع نموده  وظرف یکماه الباقی قیمت را پرداخت نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20ساعت 12 الی13