یک قطعه زمین پاسداران

270000000000

توضیحات

9509980228000303

140068460000493241
اجراي احكام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره  96/369 صادره از شعبه 20  دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 9900073 له  آقای مجید فتحی جو  عليه  امیر تیمور تیموری  كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 532/283/020/133 ریال در حق محكوم له و مبلغ 26/610/151/000  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له چهار سهم مشاع از چهل و دوسهم عرصه و اعیان پلاك ثبتي 31/873  متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

احتراماً درخصوص ابلاغیه صادره شماره 140068100045482799 و شماره پرونده 9509980228000303 و شماره بایگانی پرونده 9900073 تاریخ 1400/8/16 در خصوص ارزیابی چهار سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی 31/873 واقع در تهران – خیابان پاسداران بالاتر از بزرگراه شهید صدر نبش جنوب شرقی خیابان نارنجستان ششم، پس از مطالعه و بررسی تصاویر مدرک ارائه شده، و بازدید از محل و بررسیهای انجام گزارش کارشناسی به شرح زیر تقدیم می شود.

مشخصات کلی ملک و بررسی های انجام شده:

ملک مورد ارزیابی دارای سند مالکیت تک برگی به پلاک ثبتی 873 فرعی از 31 اصلی مفروز و مجزی از 306 قطعه 1و2 تفکیکی از پلاک های ثبتی 824 الی 826 و 834 الی 839 واقع در بخش ثبتی 11 تهران است که نوع و میزان مالکیت چهارسهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان به استثنا ثمینه عرصه و اعیان به نام مجید فتحی جو فرزند اسمعلی است که نوع ملک زمین با وضعیت خاص و دارای سریال اصلی 446463 الف 99 به تاریخ ثبت بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و نه با انتقال قطعی شماره 139658 تاریخ 1399/8/12 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 132 شهر تهران استان تهران سند از نوع انتقال اجرایی می باشد.

مساحت زمین 2417/60 مترمربع (دوهزار و چهارصد و هفده متر و شصت دسیمتر مربع) است. حدود زمین شمالاً بدیوار بطول 40 متربه پلاک و شرقاً بدیوار بطول 59 متر به پلاک و جنوباً در دو قسمت اول درب و دیوار بطول 36/60 متر به خیابان به عرض دوازده متر و دوم پخی است بطول 3/77 متر بدیوار و درب است بخیابان دوازده متری و غرباً بطول 61/25 متر به خیابان نیاوران سلطنت آباد اعلام شده است.

براساس استعلام بعمل آمده از سامانه طرح تفصیلی جدید شهر تهران زمین مورد ارزیابی در بافت فرسوده و بافت ناپایدار و بافت تاریخی و جریم مترو و حریم گسل و ذخیره توسعه قرار ندارد. پهنه ملک M11 پهنه ختلط تجاری، اداری و خدمات با مسکونی در زیر پهنه M111 محورهای مختلط فرامنطقه ای (فراشهری- شهری و حوزه ای و بلندمترتبه با طرح توجیهی) با حداکثر تراکم ساختمان مجاز 440 درصد حداکثر تعداد طبقات 9 و  حداکثر سطح اشغال طبقات پایین 80درصد تا دو طبقه و طبقات بالاتر 40 درصداعلام شده است.

در بازدید بعمل آمده مشاهده شد زمین دارای دسترسی اصلی به خیابان به عرض 21 متری پاسداران از وجه غربی و د سترسی فرعی به خیابان به عرض 12 متری نارنجستان است و از شمال و شرق به پلاک همسایه محدود شده است. زمین دیوار دیوار آجری با ملات ماسه سیمان و نرده فلزی محصور شده است و مستحدثاتی در زمین مشاهده نشد.

نظریه: با توجه به مندرجات و مفروضات این گزارش و با درنظر گرفتن تصویر اسناد و مدارک ارائه شده و در صورت عدم وجود معارض و در صورت وجود قابلیت انتقال کلیه اسناد مالکیت به غیر، و با توجه به م وقعیت زمین، ابعاد، مساحت، نوع و کاربری و دیگر عوامل موثر در موضوع، موقعیت مکانی و زمانی، کیفیت و کمیت، و جمیع جهات و عوامل موثر در قیمت و با فرض عدم وجود بدهی بابت این پلاک ثبتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و صرف نظر در احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، و سایر موارد اعلام شده، ارزش چهارسهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی 31/873 به مبلغ 270/0000/000/000 ریال دویست و هفتاد میلیارد ریال معادل بیست و هفت میلیارد تومان تعیین و اعلام می شود.

 

 

مقرر گرديد

چهار سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ ملك فوق الذکر در روز  چهارشنبه  مورخه 1400/10/29  از ساعت 10 الي 10/30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي270/000/000/000  شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

                                              اجراي احكام مدني شعبه 20 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/29  از ساعت10 الي 10/30