یک قطعه زمین ویلایی

55000000000

توضیحات

9909980229400896

140068460000506921
اجراي احكام شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده کلاسه 0000232/34/ج  اجراي احکام مدني شعبه 34 دادگاه حقوقي – له خانم مهناز داریوش نیاکان  علیه خانم ها لادن و نسرین و لاله و آقای مسعود شهرت همگی داریوش نیاکان  نظر به اينکه به موجب  شماره دادنامه 9909970229402002  مورخ 1399/11/26 به خواسته دستور فروش  پلاک  ثبتی 7059  فرعی از 2269 اصلی واقع در بخش 10 تهران  به نشانی تهران  –  میدان توحید  خیابان ستارخان  خیابان کوثر یکم  کوچه بهروزی  پلاک 3 صادر گردیده است  کارشناس ششدانگ آن را 55/000/000/000ریال ارزیابی نموده است

1-نام ونام خانوادگي صاحب ملک: خانم ها لادن و لاله و مهناز و نسرین شهرت همگی داریوش نیاکان که میزان مالکیت هرکدام یک دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و آقای مسعود داریوش نیاکان مالک دو دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان    .

2-محل وقوع ملک و توصيف اجمالي و کاربري آن: یک  قطعه زمين  ساختمان  ویلائی در 3 طبقه  به مساحت 135/72 متر مربع نما سنگ  مشتمل بر يك طبقه زير زمين (جهت انباری ) و طبقه همکف و اول جهت یک واحد مسکونی دوبلکس قرار گرفته است درب ورودی ماشین رو دسترسیبه طبقات از طریق راه پله داخلی ساختمان فاقد آسانسور کف راه پله از سنگ  پوشش بدنهدیوار  راه پله گچ و رنگ و پنجره ها فلزی می باشد واحد مسکونی در طبقه همکف شامل دو اتاق تو در تو آشپزخانه واقع در زیر پله با کابینت فلزی و حمام و سرویس بهداشتی واقع در حیاط می باشد و طبقه اول شامل یک اتاق سرتاسری و تراس غیر مسقف و سرویس بهداشتی واقع در زیر پله می باشد کفپوش در اتاق ها سرامیک پوشش بدنه دیوارها گچ و و سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي و دارای انشعابات شهری آب و برق و گاز  مي باشد.

3-وضعيت ثبتي: ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین ساختمان ویلائی  به مساحت 135/72 متر مربع پلاک  ثبتی 7059 فرعی از 2269  اصلی واقع در بخش 10 تهران می باشد .

4-مورد مزايده ششدانگ پلاک ثبتی  مذکور مي باشد که کارشناس رسمي دادگستري ارزش آن را به مبلغ پايه مزايده 55/000/000/000  ریال تعين نموده است .

مقرر گرديد ملک مذکور در تاريخ  1400/11/10 از ساعت 13:00 الي 13:30 در واحد مزايده مجتمع قضايي شهید مدنی تهران واقع در خيابان انقلاب خيابان قدس روبروي خيابان پور سينا از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه شروع و کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ و خريداربايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباي شماره 2171299079005 نزد بانک ملي شعبه بزرگمهر کد 503 به نام حساب سپرده جاري مجتمع قضائي شماره 21 واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد. درغير اينصورت 10 درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. بديهي است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده، ملک مذکور به نام خريدار منتقل خواهد شد. کسانيکه که تمايل به شرکت در مزايده و بازديد ملک موصوف را دارند مي توانند 5 روز قبل از مزايده به اجراي احکام اين شعبه مراجعه تا مقدمات بازديد آنها فراهم گردد. ضمنا هزينه انتقال سند رسمي به عهده خريدار مي باشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه  34 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فراست

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ  1400/11/10 از ساعت 13:00 الي 13:30