یک قطعه زمین واقع در جوادیه

120000000000

توضیحات

9909980241801158

140068460000493814
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده  اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0001727/121ج از شعبه 121 دادگاه حقوقی تهران- دادنامه 1400986745مورخه 1400/1/31-محکوم له خانم حمیده مهرانه ء فرزند علی -محکوم علیه آقای محمدحاج محمدرضا فرزند طیب -موضوع دستورفروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 1225-8694-1226از 90اصلی  از پلاک 55فرعی از اصلی حسب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل می باشد .

احتراما عطف به پرونده اجرایی کلاسه 3/00001727 موضوع دادخواست خانم حمیده مهدی خزانه بطرفیت آقای محمد حاج

محمدرضا در خصوص ارزیابی ملک پلاک ثبتی 1225/90 – 8694/90- 1226/90 به نشانی تعرفه شده تهرانپارس ـ خیابان

جشنواره ـ خیابان درختی هلیسایی– ـ نبش خیابان دماوند ـ جایگاه پمپ بنزین 140 اینجانب کارشناس منتخب ضمن هماهنگی با نماینده خواهان از محل وقوع ملک بازدید بعمل آورده و پس از مذاکره با خوانده و اخذ مستندات و بررسی و معاینه نتیجه بشرح ذیلبه استحضار می رساند

مشخصات ثبتی و سابقه ملک

حسب تصویر مستندات ارائه شده مورد تعرفه موسوم به جایگاه پمپ بنزین 140 احداثی روی قطعه زمین بشرح

الف ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت توضیحا ت476چهارصد و هفتاد و شش مترمربع قطعه چهار تفکیکی شماره 1226یک

هزار و دویست و بیست و شش فرعی از90 نود اصلی مفروز از پلاک پنجاه و پنج فرعی از اصلی مذکور واقع در جوادیه بخش

یازده تهران با حدود شمالا بطول 40چهل متر به خیابان بیست و پنج متری، شرقا بطول 23/80بیست و سه متر و هشتاد

سانتیمتر به پلاک پنجاه و پنج فرعی، جنوبا بطول 46/80چهل و شش متر و هشتاد سانتیمتر به خیابان مازندران چهل و پنج

متری) و غربا فاقد حد

ب ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره (8694) هشت هزار و ششصد و نود و چهار فرعی

از 90 نود اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی شده از پنجاه و پنج فرعی از اصلی مذکور بخش یازده حوزه ثبتی تهرانپارس

بمساحت 139/70صد و سی و نه متر هفتاد سانتیمتر مربع با حدود شمالا پی بطول 5/50پنج متر و پنجاه سانتیمتر به خیابان

25 متری، شرقا پی مشترک بطول 27/00بیست و هفت متر به قطعه دو تفکیکی شماره یک هزار و دویست و بیست و پنج

فرعی، جنوبا پی بطول 6/50شش متر و پنجاه سانتیمتر به جاده شوسه مازندران و غربا پی مشترک 23/80بیست و سه متر و

هشتاد سانتیمتر به قطعه چهار تفکیکی شماره یک هزار و دویست و بیست و شش فرعی

ج) ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره یک هزار و دویست و بیست و پنج فرعی از نود

اصلی قطعه دو تفکیکی بخش یازده حوزه ثبتی تهرانپارس بمساحت (55/1083) یک هزار و هشتاد و سه متر پنجاه و پنج سانتیمتر

مربع با حدود شمالا پی بطول 29/70بیست ونه متر و هفتاد سانتیمتر به خیابان عرض بیست و پنج متر، شرقا پی مشترک بطول

(40/45) چهل و پنج متر و چهل سانتیمتر به قطعه اول تفکیکی پلاک 1222 فرعی از 90 اصلی، جنوبا خط فرضی بطول 35/50

سی و پنج متر وپنجاه سانتیمتر به جاده مازندران و غربا پی مشترک بطول 00/27 بیست و هفت متر به قطعه دوم تفکیکی

که طی سند قطعی شماره 122498 مورخ 20/01/1374، 3/25دانگ مشاع از ششدانگ پلاکهای فوق به خانم حمیده مهدی خزانه

انتقال یافته است.

بموجب تصویر پایان کار ساختمانی ارائه شده، بنای احداثی روی سه پلاک 55 و 1226 و 1225/90 در طبقه همکف مجموعا

بمساحت 363/5مترمربع بوده که 143 مترمربع آن بصورت 6 اتاق جهت سرویس و انبار و دفتر نگهبانی، 48 مترمربع آن

بصورت یک اتاق مخصوص پمپ نفت سفید و 206 مترمربع آن با سقف ایرانیت جهت پناهگاه تلمبه پمپ بنزین بوده که پیرو پروانه

ساختمانی شماره 19325 مورخ 12/07/1349 مجوز احداث در سه پلاک فوق با حدود مجموع عرصه شمالا 75/20متر به خیابان

25 متری، شرقا 44/40متر به پلاک، جنوبا 88/80متر به خیابان 45 متری و غربا بدون حد دریافت نموده است مسئولیت

صحت مستندات ارائه شده به عهده متقاضی است

مشخصات ظاهری ملک

حسب بازدید به عمل آمده، همانگونه که در تصاویر پیوست ملاحظه میفرمایند، اعیانی موجود در سمت شمال شرقی ملک از سمت

خیابان درختی تعمیرگاه با کف و دیوار سنگ دارای چال سرویس و نرده حفاظ آهنی، قسمت تعویض روغنی با کف موزائیک، دیوار

قسمتی سنگ و گچ و قسمتی شیشه بسمت محوطه جایگاه و پوشش سقف ورق موجدار و کرکره حفاظ نرده ای و در قسمت شرقی

ساختمان اصلی با نمای سنگ و عمدتا درب و پنجره با چهارچوب آهنی شیشه خور شامل اتاق استراحت کارگران با کف موزائیک و

قسمتی سنگ و دیوار قسمتی سنگ بانضمام حمام و دستشویی با کف موزائیک و سرامیک و دیوار سنگ، نگهبانی با کف و دیوار

سنگ و سقف قوسی، دفتر با کف سرامیک و دیوار سنگ و سقف قوسی دارای سرویس با کف سرامیک و دیوار قسمتی سرامیک و

دیوار قسمتی سرامیک و سنگ، اتاق کارگران با کف و دیوار سرامیک و سقف قوسی و یک اتاق با کف و دیوار سنگ و قسمت

مخازن و در انتها یک باب اتاقک که از سمت جاده دماوند و بسمت محوطه دارای درب کرکره حفاظ برقی است با کف سنگ و

دیوار سرامیک و پمپ بنزین دارای مخزن و پنج سکو با دوازده پمپ و بیست و چهار نازل با پوشش سقف نمای کامپوزیت می باشد.

با عنایت بموارد مشروحه فوق و موقعیت و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه و فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مرتبت به

ملک و مدارک ارائه شده آن  که مسئولیت آن برعهده طرفین پرونده می باشد ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک مشروح فوق

و مشخصات اعلامی در صورتی که بدهی به شهرداری، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته، بلامعارض بوده و منافع آن نیز

به غیر منتقل نشده باشد، بمبلغ 1120/000/000/000ریال (یک هزار و یکصدو بیست میلیلرد ریال) معادل یکصدو دوازده میلیارد تومان  جهت فروش از طیق اجرای احکام  اعلام نظر می گردد .

تاریخ مزایده 1400/11/3 ساعت 9 الی 9/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 ویا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/3 ساعت 9 الی 9/30