یک قطعه زمین میرداماد

700000000

توضیحات

9909982160401199

140068460000517822
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول )

به موجب  پرونده اجرائی  کلاسه 0000628 و برابر دادنامه 140068390003869759  صادره از شعبه 39 داد گاه عمومی حقوقی تهران محکوم له عبدالکریم مریدیان با وکالت مونیکا نادی علیه شهریار مریدیان با وکالت سعیده کیمیائی فر به خواسته دستور فروش ملک مشاع که حسب در خواست وکیل محکوم له پلاک ثبتی 24545 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 ثبتی تهران به که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و براورد گردیده است و پس از ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض باقی مانده است به  شرح ذیل توصیف اجمالی گردیده .

مشخصات ثبتی ملک :  ارزیابی قیمت روز ششدانگ پلاک ثبتی 24545 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 ثبتی تهران به نشانی و موقعیت ملک: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان فرجام، خیابان مظفری(سپاهان)، پلاک 15

احتراما باستحضار میرساند ، مدارک و مستندات موجود در پرونده:

1-3): تصویر سند ابرازی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین(وضعیت خاص طلق) به شماره 24545 فرعی از 3104 اصلی، قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت 486 متر مربع حدود زمین شمالاَ: خط فرضی است به طول 12 متر  به شماره 1226 فرعی از 3104 اصلی شرقاَ: پی مشترک به طول 40/50 متر به قطعه سه تفکیکی جنوباَ: خط فرضی است بطول 12 متر به خیابان به عرض 12 متر غرباَ: پی مشترک بطول40/50 متر به قطعه یک تفکیکی که به موجب تبدیل مشاعی بند 301 م.ب.ث شماره 95263 تاریخ 13/12/1379 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 316 شهر تهران استان تهران بصورت بالسویه به ترتیب بنام های عبدالکریم مریدیان فرزند محمد و شهریار مریدیان فرزند محمد منتقل و سندهای تک برگی چاپی شماره 759425 و 762783سری هه سال 1398 در تاریخ های 25/06/1399 و 02/07/1399 ثبت و صادر گردیده است.

سابقه پلاک: در راستای استانداردسازی و اجرای بخشنامه 23511 ثبت، پلاک ثبتی از 1228 و 1229 باقیمانده به 24545 تغییر یافت.

2-3): تصویر گواهی پایان کار ساختمان به شماره 32032119 مورخ 17/03/1382 که پیرو پایانکار  شماره 23744/م مورخ 12/10/1379 برای پلاک ثبتی (2)1228 و 3104/1229 بخش 11 ثبتی تهران از طرف شهرداری منطقه سه تهران صادر شده است بیان میدارد که مساحت عرصه طبق سند 486 متر مربع با اسکلت فلزی برای مساحت کل زیربنا 790/90 متر مربع در 4 طبقه مشتمل بر طبقه زیرزمین به مساحت 253/40 متر مربع شامل راه پله عمومی، انباری اداری، تاسیسات و یک واحد اداری، طبقه همکف به مساحت 242/45 متر مربع شامل راه پله عمومی و یک واحد اداری، طبقه اول به مساحت 242/45 متر مربع شامل راه پله عمومی و یک واحد اداری و طبقه دوم به مساحت 52/60 متر مربع شامل راه پله عمومی و بنا میباشد.

4-   مشخصات ساختمان: ساختمان مورد تعرفه به صورت شمالی مجاور خیابان مظفری با یک بر در چهار طبقه مشتمل بر زیرزمین، همکف، اول و دوم با مصالح آجری و اسکلت فلزی و نمای سنگ احداث شده است، در قسمت جنوب عرصه حیاط با کفپوش موزاییک تعبیه شده است که دارای درب خودرو و درب نفررو بوده و پارکینگ به صورت مسقف با سازه سبک فلزی در ضلع جنوب غربی حیاط تعبیه شده است.

–    طبقه زیرزمین به صورت یک واحد اداری مشتمل بر سالن، پنج اتاق با کفپوش سرامیک و پوشش دیوارها گچ ورویه رنگ، آشپزخانه با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی با کابینت ام دی اف، یک چشمه حمام و یک چشمه سرویس بهداشتی ایرانی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی، تاسیسات با کفپوش موزاییک و پوشش دیوار اندود سیمان و دو انباری تو در تو با کفپوش سرامیک و موزاییک می باشد، در ضلع جنوب راه پله ورودی زیر زمین نیز یک اتاق و یک فضا در زیر راه پله به صورت انباری وجود دارد.

واحد اداری طبقه همکف مشتمل بر سالن، چهار اتاق با کفپوش سنگ و پوشش دیوارها گچ و رویه رنگ، آشپزخانه با کفپوش موزاییک و پوشش دیوار کاشی، یک چشمه حمام و یک چشمه سرویس بهداشتی ایرانی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی و یک اتاق در بخش شمال عرصه با پنجره از نورگیر می باشد.

–    واحد اداری طبقه اول مشتمل بر سالن، شش اتاق با کفپوش سنگ و پوشش دیوارها گچ و رویه رنگ، آشپزخانه با کفپوش موزاییک و پوشش دیوار کاشی، یک چشمه سرویس بهداشتی ایرانی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی می باشد.

–    طبقه دوم مشتمل بر یک اتاق با کفپوش سرامیک و پوشش دیوارها گچ و رویه رنگ به انضمام یک چشمه سرویس بهداشتی ایرانی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی و دو اتاقک در پاگردها با کفپوش موزاییک و سرامیک و پوشش دیوار گچ و کاشی می باشد.

–    دربهای داخلی و کمدهای اتاق ها از نوع چوبی و پنجره ها از نوع آلومینیومی اجرا شده است. سیستم گرمایش ساختمان از نوع موتورخانه مرکزی و رادیاتور و سیستم سرمایش نیز از نوع کولر آبی است که کانال کشی آن موجود است، ساختمان دارای انشعاب آب، گاز و 4 انشعاب برق می باشد. در زمان بازدید ملک به صورت تخلیه مشاهده گردید.

وفق مندرجات سامانه شهرسازی شهرداری تهران پلاک مذکور در پهنه R251 طرح تفضیلی جدید شهر تهران قرار دارد.

5-    نظر کارشناسی: با ملحوظ داشتن مطالب فوق الذکر و با عنایت به بازدید میدانی، موقعیت استقرار، عرض معبر مجاور، قیمت روز ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 3104/24545 قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک قلهک تهران به شرح موصوف، مبتنی و محدود به معاینه محلی از طریق پرسش و پاسخ، بررسی اطلاعات و مستندات ابرازی و موجود در پرونده، عرضه و تقاضا در منطقه و نوسانات بازار، بدون احتساب هر گونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و صرفنظراز هرگونه جابه جایی، تداخل و تعارضات ثبتی و لغزیدگی و در صورتیکه طبق قوانین جاری کشور و سایر مسائل، سوابق ثبتی، حقوقی و شرعی مرتبط منعی جهت نقل و انتقال قطعی سند مالکیت ملک مورد ارزیابی نداشته و بلامعارض باشد به مبلغ 700.000.000.000 ریال معادل هفتاد میلیارد تومان بر آورد و اعلام میگردد.

شش دانگ پلاک ثبتی 24545 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 ثبتی تهران  وفق نظر کارشناسی دستور فروش ملک فوق از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده روز یکشنبه راس ساعت 8/30 مورخ  1400/11/10 در اتاق مزایده واقع در تهران خ شیخ بهائی شمالی 12 متری اول اتاق مزایده مجتمع قضائی صدر طبقه اول به فروش میرسد ملک در رهن یا توقیف نمی باشد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء(اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/ن

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهید صدر تهران – نعیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه راس ساعت 8/30 مورخ  1400/11/10