یک قطعه زمین منطقه 10 تهران

16100000000

توضیحات

9909982163600873

140068460000493612
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900006/ج1 مبني بر فروش يك قطعه زمين به شماره 1743 فرعي از چهار اصلي ، مفروز و مجزي شده از شماره 510 فرعي ، قطعه 7 تفكيكي واقع در ناحيه كلاك به مساحت 105/48 متر مربع واقع در بخش 10 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: آقاي سعيد محمدي محکوم عليه:خانم لاله محمدي – خسرو محمدي – حميد محمدي ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده شماره بايگاني 9903728 ( پرونده 9909982163600873 ) احتراماً ، بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده فوق الذكر ، پس از آگاهي از موضوع و مطالعه پرونده در دفتر آن شعبه ، پس از هماهنگي با متقاضي به محل ملك مورد نظر مراجعه و نسبت به انجام بازديد ، بررسيها و معاينات محلي اقدام گرديد . گزارش و نتيجه و نظريه كارشناسي در ذيل تقديم ميگردد . 1- قرار كارشناسي : …. تا كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و درصورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي ، نظريه كتبي و مستدل خويش را در مورد راه و ساختمان ظرف 7 روز از تاريخ ابلاغ به اين دادگاه / دادسرا تسليم نمايد . 2- آدرس ملك : ورد آورد ، كيلومتر 19 كرج ، خيابان گلزار ، كوچه اسلامي ، بن بست اول ، پلاك آبي 6 3- مشخصات ثبتي ملك : براساس نامه شماره 140085601147014774 مورخ 22/06/1400 سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران  در پرونده ، “سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به شماره 1743 فرعي از چهار اصلي ، مفروز و مجزي شده از شماره 510 فرعي ، قطعه 7 تفكيكي واقع در ناحيه كلاك به مساحت 105/48 متر مربع واقع در بخش 10 تهران ، ذيل ثبت شماره صفحه 309 دفتر 8 بنام خانم سكينه راحتي صومعه سرائي ثبت و تحت چاپي شماره 975903 سند مالكيت كاداستري صادر گرديده است . سپس حسب تقاضاي سعيد محمدي جهت صدور سند سهمي خود ، ذيل دفتر الكترونيك 13982030114702604 ثبت و سند كاداستري به شماره چاپي 375972 صادر و تسليم گرديده است . ” براساس تصوير سند با شماره چاپي 375972 ب – 98 ، كه توسط آقاي سعيد محمدي ارائه گرديد ، ملك مورد نظر زميني به مساحت 105/48 مترمربع قطعه 7 تفكيكي واقع در بخش 10 ثبتي تهران ميباشد . مطابق مندرجات اين سند ، ميزان مالكيت آقاي سعيد محمدي دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعيان اين ملك ميباشد . 4- مشخصات عرصه و اعيان : براساس مندرجات سند مالكيت ارائه شده ، ملك مورد نظر زميني به مساحت 48/105 متر مربع ميباشد ، حدود اربعه اين زمين ، شمالاً 05/10 متر به كوچه 2 متري ، شرقاً به طول 90/10 متر به كوچه 4 متري ، جنوباً در دوقسمت ، اول 75/2 متر به كوچه 2 متري دوم 05/7 متر به ملك مجاور ، و غرباً به طول 35/10 متر به ملك مجاور ميباشد . در اين زمين ساختمان يك طبقه قديمي ساز در شمال ، غرب و بخشي از جنوب ( تقريباً U شكل ) با مساحت تقريبي 76 متر مربع موجود است كه در جنوب قسمت شمالي انباري كوچك در زير زمين موجود است . ساختمان داراي ديوارهاي باربر ، سقف طاق ضربي ، نماي خارجي پلاستر سيمان ميباشد . دربها چوبي با چهارچوب فلزي و پنجره ها از پروفيلهاي نيمه سبك فولادي ميباشند . گرمايش با بخاري و سرمايش با كولر آّبي ميباشد . ساختمان داراي انشعابات برق ، آب و گاز است . در زمان بازديد ملك داراي ساكن بود ، كه بنا به اظهار يكي از برادران متقاضي و خانواده وي ميباشند . براساس وضع موجود ، ملك داراي اصلاحي ميباشد . 5- نتيجه و نظريه كارشناسي : با توجه به مراتب مشروحه ذكر شده در بالا ، ارزش پايه مزايده شش دانگ ملك مورد نظر در زمان تهيه گزارش كارشناسي ، با در نظر گرفتن مشخصات ذكر شده در بالا، موقعيت قرارگيري ، بافت محلي ، كيفيت مصالح بكار برده شده ، قدمت ساختمان ، عقب نشيني هاي آتي و كليه عوامل مؤثر در قضيه با فرض صحت تصاوير مدارك ارائه شده و نداشتن مانع قانوني براي نقل و انتقال ، برابر 16،100،000،000 ريال معادل يك ميليارد و ششصد و ده ميليون تومان تعيين و اعلام نظر ميشود .

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/03 ساعت 10/00 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 ساعت 10/00 الي 10/30 صبح