یک قطعه زمین ملکی

8750000000

توضیحات

شماره آگهی: 140003901015000092
تاریخ آگهی: 1400/03/01
شماره پرونده: 139604001015002608

صفحه 1 از 2

آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9602609 (اسناد ذمه)

2/4 دانگ مشاع از یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 424 فرعی از 3933 اصلی مفروز و مجزا شده از 1 فرعی از اصلی مذکور قطعه3 واقع در بخش 7 تهران به مساحت 97.25 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن که سند مالکیت ششدانگ آن ذیل ثبت شماره 130701 در صفحه 345 جلد 875 به شماره چاپی 077910 به نام آقای سیدرضا مشتاقی صادر و تسلیم گردیده است که برابر گواهی حصر وراثت به شماره 2302/ 9001246 مورخ 1391/01/30 شعبه 2302 شورای حل اختلاف مجتمع 24 تهران آقای سید سعید مشتاقی (مدیون) در تاریخ 1390/02/27 فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- میترا کاشی پور(همسر متوفی) 2- فاطمه قاسمی (مادر متوفی) 3- سید پژمان مشتاقی (پسر متوفی) می باشند . با حدود: شمالاً : بطول 5 متر بکوچه 6 متری شرقاً : بطول 19.45 متر به قطعه 4 جنوباً: بطول 5 متر به قطعه تفکیکی سابق غرباً: بطول 19.45 متر به قطعه تفکیکی سابق متعلق به مرحوم سید سعید مشتاقی بدهکار پرونده اجرایی کلاسه 9602609 که در قبال بدهی وی بازداشت و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 15057698-99/10/15 توصیف ملک عبارتست از اینکه : عرصه ملک طبق سند برابر با 97/25 مترمربع موقعیت نسبت به گذر دیانه، جنوبی، بر ملک 5 متر، نما اجرا سه سانتی، پنجره ها فلزی، درب ورودی نفررو اهنی، دسترسی به طبقات از طریق راه پله، ساختمان فاقد آسانسور ، بنا موجود در 2 طبقه قدیمی ، طبقه همکف شامل حیاط که یک آشپزخانه ، حمام و یک دستگاه توالت در ضلع جنوبی آن وجود دارد .قسمت مسکونی واقع در طبقه همکف و اول شامل دو اتاق تودرتو ، کف اتاق ها سیمان با پوشش موکت فرش، پوشش بدنه دیوار در اتاق ها گچ و رنگ سیستم گرمایش بخاری گازی سیستم سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد. و ششدانگ پلاک مذکور به مبلغ 25/000/000/000 ريال ارزیابی و 2/4دانگ مشاع از ششدانگ سهم الارث بدهکار باستثنا بهار ثمنیه عرصه و اعیان به مبلغ 8/750/000/000 ريال تعیین گردیده است و برابر صورت جلسه تحقیق وارده به شماره 15050177-99/09/16 ملک در تصرف وراث بدهکار می باشد و مستاجر ندارد از وضعیت بیمه اطلاعی در دست نمی باشد در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 از ساعت 9 الی 12 در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از بهشتی کوچه میرزا حسنی از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 8/750/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و شرکت درجلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10(ده) درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واريز اعلامي و حضور خريدار یا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. لذا خريدار و يا خريداران مي بايست تا قبل از شروع وقت مزايده اصل فيش واريزي مبلغ وديعه ده درصد به نام خود را همراه درخواست کتبي به واحد اجرا تسليم و ثبت نمايند. ضمناً برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد.در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد و لازم به ذکر است پرداخت بدهی های

اعظم پيلور ثبت کننده:
تهران‏- خيابان شهيد دکتر بهشتي ‏- خيابان قائم مقام فراهاني – کوچه ميرزاحسني‏- پلاک 3 ‏- طبقه همکف تلفن : 88101451

شماره آگهی: 140003901015000092
تاریخ آگهی: 1400/03/01
شماره پرونده: 139604001015002608

صفحه 2 از 2

آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)

مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است .

تاریخ انتشار آگهی در سایت سازمان : 1400/03/01

رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران . زهرا یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.19 ساعت9