یک قطعه زمین مشاع به مساحت ۱۸۰۰ متر

12800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9109980011000164
شماره آگهی:
140168460000574039
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه0100616 مربوط هوشنگ ریاحی دهکردی بطرفیت محمد علی یحیایی مزرعه شاه، نیاز خاکپور مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی ۶۹/۹۷۲ به آدرس درکه خیابان احمد پور، خیابان مفیدی، خیابان بیستون، خیابان ایزدی از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. تصویر سند مالکیت به مشخصات یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۰۰ مربع قطعه ۵۲ افرازی بشماره ۹۷۲ فرعی از ۶۹ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۵۵۷ فرعی از اصلی مرقوم واقع در درکه۴۰ متر به شمیران بخش ۱۱ ثبتی تهران با حدود اربعه شمالاً بطول ۴۵ متر به قطعه ۵۱ تفکیکی شرقاً بطول 40 متر خیابان ۸ متری احداثی جنوباً بطول ۴۵ متر به قطعه ۵۳ تفکیکی غرباً بطول ۴۰ متر به خیابان ۲۰ متری احداثی شده بر نامه شهرداری منطقه ۲ در خصوص پلاک ثبتی ۶۹/۹۷۲ مبنی بر اینکه با توجه به محل مشخص تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده پلاک تماماً داخل طرح ۲/۲۱ (مسیل) قرار دارد .تصویر گزارش کارشناسی آقای مهندس عباسی کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۲ به اجرای احکام شعبه ۱۰۳ مجتمع قضایی عدالت تهران در بخش مستندات گزارش ایشان آمده: مطابق تصویر نامه شماره ۸۸۵۲ مورخ ۹۱/۲/۲۳ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشاع به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع قطعه ۵۲ افرازی پلاک ۹۷۲ فرعی از ۶۹ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۵۵۷ فرعی از اصلی مرقوم واقع در درکه شمیران بخش ۱۱ تهران ذیل ثبت صفحات ۱۶۳ و ۱۶۵ و ۳۴۹ و ۳۶۳ دفتر جلد ۴۹۰/۲ و ۲۲۰/۲ و ۲۱۹/۲ بنام آقایان اکبری فیض آبادی و نیاز خاکپور و علی اکبر آبجوبه هر یک نسبت به یک دانگ مشاع و علی جبلی نسبت به ۸ سهم از ۹ سهم سه دانگ و محمد ابراهیم بهفر نسبت به یک سهم از ۹ سهم مشاع از سه دانگ صادر و تسلیم شده است و سپس برابر سند قطعی شماره ۱۰۸۸۹ مورخ ۵۲/۸/۱۵ دفتر 11 شمیران مقدار ۹ سهم مشاع از سه دانگ ملکی آقای علی جبلی و مقدار یک سهم مشاعی از سه دانگ ملکی محمد ابراهیم بهفر به سید اصغر ابطحی انتقال یافته و سپس نامبرده برابر سند شماره ۱۱۵۵۳ مورخ ۵۳/۲/۲۹ دفتر 11 شمیران قمامی سه دانگ را به آقای محمد علی یحیایی انتقال قطعی داده اند. سپس نامبرده برابر سند ۱۱۴۵۸ مورخ ۵۳/۲/۱۸ دفتر ۱۱ شمیران مقدار یک دانگ مشاع ملکی آقای علی اکبر امیری آبجوبه نیز به آقای محمد علی یحیایی انتقال قطعی داده شده است و مقدار یک دانگ مشاع ملکی آقای یعقوب اکبری فیض آبادی طبق سند ۱۰۸۶۸۱۰ مورخ ۸۶/۹/۱۴ دفتر ۳۳ تهران به آقای هوشنگ ریاحی دهکردی منتقل گردیده است.تصویر پیاده سازی پلاک ثبتی ۶۹/۹۷۲ بر روی نقشه ۱/۲۰۰۰ تهیه و تایید شده توسط آقای مهندس هادی سقط فروش کارشناس رسمی دادگستری گزارش کارشناسی آقای مهندس فرخ معزی کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۲ به شعبه۱0۳ دادگاه عمومی تهران در خصوص ملک مورد نظر تصویر گزارش کارشناسی آقای مهندس علیرضا میرزایی کارشناس رسمی دادگستری گزارش مورد نظر درتاریخ ۹۷/۳/۲۹ به شعبه103 دادگاه حقوقی تهران . مجتمع قضایی عدالت در خصوص ملک تصویر گزارش کارشناسی آقای مهندس عوض یوسفی راد کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۹۶/۷/۲ به اجرای احکام شعبه ۱۰۳ مجتع عدالت در خصوص ملک نظر تصویر گزارش کارشناسی هیات سه نفره آقایان مهندس خزائی زاده، علوی و مذهبی کارشناسان رسمی دادگستری تصویر گزارش کارشناسی آقای مهندس علی ظفری کارشناس رسمی دادگستری تصویر گزارش کارشناسی آقای مهندس قاسمی پور کارشناس رسمی دادگستری مشخصات ملک از ملک مورد نظر بر اساس جانمایی آقای مهندس هادی سقط فروش بر روی نقشه ۱/۲۰۰۰ که مطابق گواهی شهرداری منطقه ۲ تماماً داخل طرح ۲/۲۱ (مسیل) قرار دارد ، بازدید بعمل آورده ملک موصوف بصورت یک قطعه زمین غیر محصور فاقد اعیانی و مستحدثات بوده و در ز زمان بازدید درختکاری شده ومسیل آب در آن جاری می باشد. نظریه کارشناسی ارزیابی ملک موصوف بنا بر تعرفه خواهان انجام گرفته و تطبیق پلاک ثبتی با ادرس اعلامی از عهده اینجانب خارج است با توجه به موقعیت ،ملک درختکاری انجام شده و قرار گیری در طرح مسیل و باتوجه به اینکه پس از چندین مرحله کارشناسی و مزایده از حدود ۱۰ سال گذشته خریداری نداشته ملاحظه و جميع معاملات روز بدون لحاظ بدهی ها و دیون محتمله و موارد حقوقی و ثبتی مترتب وعدم مشکل قانونی و شرعی جهت انتقال ، در مجموع با در نظر گرفتن اثر طرح مسیل و عبور کانال بزرگ آبراه و درختکاری در وضعیت کنونی ارزش نرخ پایه مزایده برای ششدانگ عرصه به پلاک ثبتی ۹۷۲ فرعی از ۶۹ اصلی به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع به مبلغ۱۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دوازده) میلیارد و هشتصد میلیون (ریال) ارزیابی می گردد. ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1401/11/05 از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد

دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05