یک قطعه زمین مسکونی

رایگان

توضیحات

9809980731000517

140012460000245706
شعبه اجراي احكام كيفري شماره سه شهرستان شيراز

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

 آگهی مزایده اموال غیرمنقول (مرحله اول )

 بموجب پرونده کلاسه 0000698 الفج3 شعبه سوم  اجرای احکام کیفری شیراز وحسب دستورمعاون محترم دادستان پلاک ثبتی 2086  اصلی 4733  فرعی  بخش 4 شیراز  ملکی آقای همت دادرس جاه   به آدرس شیراز .بلوار نواب صفوی  اراضی ثبت دارالرحمه   که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار و نیز دستور معاون محترم دادستان مبنی بر ضبط وجه الوثاقه ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت  9  صبح  روز یکشنبه مورخ1400/11/10    دردفتر اجرای احکام شماره 3شیراز واقع شیراز /فلکه گل سرخ .بلوار شهید شیرودی .مجتمع قضای شهید قدوسی اجرای احکام کیفری 3 شیراز به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند .

نظریه کارشناس: ملک فوق شامل یک قطعه زمین  با کاربری مسکونی  به مساحت 13/ 249  متر مربع می باشد که با توجه به عوامل موثر  به مبلغ یازده میلیارد  ریال    ارزیابی می گردد./ ع

مهرنوش وادی پور

قاضی اجرای احکام کیفری 3شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ1400/11/10