یک قطعه زمین مسکونی

رایگان

توضیحات

9909980010500563

140068460000497593
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001529 له خانم فرزانه سپاسی آشتیانی، علیه 1-آقای جهانگیر سپاسی آشتیانی، 2-خانم خدیجه سپاسی آشتیانی مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک ثبتی 36038 فرعی از 70 اصلی مفروز و مجزی شده از 3072 فرعی از اصلی مذکور بخش یازده حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان کولیوند، پلاک 24 در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. مشخصات ملک موضوع ارزیابی: به گواهی سند کاداستری شماره 958384 سری ج سال 99، اعیان زمین با بنای احداثی (وضعیت خاص طلق) به شماره 36038 فرعی از 70 اصلی مفروز و مجزی شده از 3072 فرعی از اصلی مذکور بخش یازده حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران به مساحت سیصد و پنج متر و پنجاه و هفت دسیمترمربع حدود زمین به شرح سندمالکیت: شمالاً خط فرضی است به طول یازده متر و ده سانتیمتر به بقیه مورد تصرف که از خیابان است شرقاً به طول بیست و نه متر و بیست سانیمتر به بقیه پلاک 3072 فرعی از 70 اصلی جنوباً دیواریست به طول نه متر و نود سانتیمتر به خوانده  احداثی که جزء پلاک 3072 فرعی از 70 اصلی غرباً درب و دیوار به طول بیست و نه متر و بیست سانتیمتر به کوچه حاج حسینی که جزء پلاک 3072 فرعی از 70 اصلی است. مالکیت سندصدرالاشاره به اعیان احداثی در عرصه محدود میشود و بنا به اظهار خواهان، مالکیت عرصه به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تعلق دارد. ملک موردنظر عبارتست از یک قطعه زمین دو بر جنوبی- شرقی با بنای احداثی یک طبقه که عمر بنا بالای 50 سال به نظر میرسد. ملک شامل یک حیاط شمالی مشرف به گذرشمالی با ابعاد حدود یازده متر در پنج متر با کف پوش موزاییک و یک دریچه آهنی جهت دسترسی به آب انبار که در زیرآن واقع است، سپس بنای اصلی با ابعاد  حدود ده متر و پنجاه سانتیمتر در ده متر و پنجاه سانتیمر با نمای سیمان، سالن پذیرایی بصورت دو اتاق تو در تو و یک اتاق خواب و یک آشپزخانه و دو سرویس بهداشتی و هال میانی و راه پله دسترسی به پشت بام است که پوشش غالب کف موزاییک و دیوارها گچ است قاب پنجره ها آهن و شیشه تک جداره و درب اتاق ها چوبی است سیستم سرمایش کولرآبی و سیستم گرمایش بخاری با گازشهری است. سپس حیاط میانی با چندین درخت مثمر کهن سال و ابعاد حدودی یازده متر و پنجاه سانتیمتر در ده متر و پنجاه سانتیمتر و نهایتاً بنای جنوبی شامل دو اتاق و یک سرویس بهداشتی که دارای عمق حدود دو متر و هفتاد سانتیمتر و عرض حدود ده متراست. مساحت مجموع بنا حدود یکصدو چهل متر مربع تخمین زده میشود. عرض وضعیت موجود گذرشمالی یازده متر و عرض وضعیت موجود گذرغربی متغیر و حدود سه متر است و این درحالی است که طبق استعلام طرح تفضیلی شهرداری، گذرشمالی دوازده متر و گذرغربی شش متری است. بنابراین ملک از هردوطرف شمال و غرب اصلاحی دارد. ملک در زمان بازدید تخلیه مشاهده شد و بازدید از داخل با راهنمایی و در معیت خواهان انجام شد. ملک دارای انشعاب آب، برق و گاز شهری است. باتوجه به جهات پارامترهای موثر و مستقل از مسیر دادرسی و بدون درنظرگرفتن بدهی های احتمالی به افراد حقیقی و حقوقی با وضعیت تخلیه و مستقل از مالکیت، قیمت برآوردی برای ششدانگ اعیان زمین به پلاک ثبتی 36038 فرعی از 70 اصلی بخش یازده تهران با کلیه امتیازات و حق استفاده از عرصه در مجموع دویست و ده میلیارد ریال اعلام می گردد مزایده در تاریخ روز1400/10/27  از ساعت 11:00 الی 12:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه 106 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ روز1400/10/27  از ساعت 11:00 الی 12:00