یک قطعه زمین مسکونی

40500000000

توضیحات

9709980227600269

140068460000500116
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بموجب دادنامه شماره 394 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 970126 له: شيماء مستاجراني – رضا كوشا  عليه: سمانه نژاديوسفي – عليرضا نژاد يوسفي حکم به فروش شش دانگ  پلاک ثبتی   7166   فرعی از 3526 اصلی بخش  3  و تقسیم وجوه حاصل ازآن  بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: له: شيماء مستاجراني – رضا كوشا – سمانه نژاديوسفي – عليرضا نژاد يوسفي

2-محل وقوع ملک تهران-تهران – خیابان ولی عصر ( عج ) – روبروی پارک ساعی – کوچه شهید عطاء الله امینی – پلاک 30 شهرداری  ( کد نوسازی ملک 15428031 ) – پلاک آب 21600/32892

  3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: کاربری مسکونی دارد.

اسناد و مدارک ابرازی : عطف به تصویر اسناد مالکیت ابرازی وکلای طرفین و دعوی ، ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع به پلاک ثبتی 7166/3526 اصلی مفروز و مجزی شده از 1339 فرعی از اصلی مذکور بخش 3 تهران با حدود و مشخصات : شمالاً به طول 32 متر به قطعه ، شرقاً به طول 12/5 متر به خیابان ، جنوباً به طول 32 متر به قطعه ، غرباً به طول 12/5متر به قطعه و … و عطف به گزارش کارشناسی با صلاحیت امور ثبتی مهندس بذرافشان که ایشان در گزارش به اجرای احکام محترم شعبه 16 به کدرهگیری 1400220828629535

02/06/ 1400 که ایشان مساحت عرصه موجود ملک به پلاک ثبتی 7166/3526 اصلی را 384/63مترمربع اعلام نموده است ( ضمیمه گزارش ) و … عطف به تصویر نامه پاسخ استعلام شهرداری منطقه 6 تهران به شماره 12547/506 مورخ 08/03/1400 در خصوص پلاک ثبتی 7166/ 3526 اصلی که درج شده ملک در پهنه RI22 ( مسکونی ) و دارای پروانه ساختمانی شماره 1247 مورخ 08/06/51 با کاربرد مسکونی معرفی کرده است و حسب تصویر پروانه ساختمانی مذکور مساحت زمین پس از اصلاح 387/50 مترمربع و مساحت کل زیربنا 900 مترمربع درج شده ( ضمیمه گزارش ) و … و عطف به تصویر سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران ملک موصوف به شماره 15428031 و پهنه RI22 ، ملک در محدوده بافت ناپایدار و در بافت فرسوده قرار ندارد و …

مشخصات ملک :

ملک مورد تعرفه در ضلع غربی کوچه شهید امینی و با بر سندی 12/5به کوچه مذکور ، دارای عرصه ای به مساحت سندی 400 مترمربع و حسب گزارش کارشناسی امور ثبتی آقای مهندس بذرافشان مساحت موجود عرصه 384/63مترمربع تعیین شده ؛ ملک دارای اعیانی قدیمی چند طبقه با قدمت بالای حدوداً 40 سال ساخت و در زمان بازدید بصورت فضای آموزشی ، طبقه زیرزمین شامل چند سرویس بهداشتی و موتورخانه ، طبقه همکف شامل چند اتاق و سالن با کفسازی سنگ و سرویس بهداشتی ، طبقه اول شامل چند اتاق با کفسازی سرامیک و سالن با کفسازی پارکت و سرویس بهداشتی ، طبقه دوم و طبقه سوم و نیم طبقه چهارم هر یک شامل چند اتاق و سالن با کفسازی موزاییک و سرویس بهداشتی ، نیم طبقه چهارم دارای دسترسی به تراس ، حیاط با کفسازی آسفالت و بدنه سیمانی و دسترسی به حیاط از طبقه همکف میسر می باشد .

نظریه کارشناسی : با توجه به عوامل مژثر در قضیه و مراتب فوق الذکر و با در نظر گرفتن وضعیت معاملاتی روز و نوسانات شدید قیمت ( تاریخ بررسی 15/06/1400 ) و با عنایت به قدمت حدوداً بالای 40 سال ساختمان و موقعیت و مساحت سندی 400 مترمربع و مساحت موجود اعلامی کارشناس ثبتی به میزان 384/63 مترمربع وضعیت آتی ملک طبق استعلام از سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران و کاربری و پهنه آن و نظر به نامه پاسخ استعلام شهرداری منطقه 6 تهران و به شرط بلا معارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات و بازداشتی به نظر اینجانب ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 7166/3526 اصلی جهت اجرای احکام جمعاً به مبلغ چهارصد و پنج میلیارد ریال معادل چهل میلیارد و پانصد میلیون تومان ( 40/500/000/000 تومان ) پیشنهاد و اعلام می گردد .

مقرر گرديد ششدانگ ملك فوق الذکر در روز  دوشنبه  مورخه 1400/11/4 از ساعت 10 الي 10/30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 40/500/000/000 تومان شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

دوشنبه  مورخه 1400/11/4 از ساعت 10 الي 10/30