یک قطعه زمین مسکونی

6746500

توضیحات

9609987128200713

140012460000208413
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

دايره اجراي احكام مدنی داراب در نظر دارد بموجب پرونده اجرایی کلاسه 970786  در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در شهر ستان داراب -بخش فورگ- شهر فدامي متعلق به مرحوم حبیب اله زمانی با مشخصات ذیل و با قیمت کارشناسی به مبلغ 6.746.500.000 ريال (ششصد و هفتاد و چهار ميليون و ششصد و پنجاه هزار تومان) به مزایده گذارد:

1-يك قطعه زمين محصور با كاربري مسكوني به مساحت 2954 مترمربع مي باشد كه يك ساختمان قديمي در آن موجود بوده كه در زمان بازديد ساختمان قديمي تخريب گرديده و آوار و نخاله هاي ساختماني در زمين دپو شده بود و طبق اظهار خواهان عمليات تخريب بدليل فرسودگي بناي قديمي توسط شهرداري فدامي انجام شده است2-حدود اربعه آن به شرح زير مي باشد شمالاً: بطول 54.24 متر وصل به پلاك همسايه -شرقاً: بطول 51.51 متر وصل به پلاك همسايه -جنوباًك بطول 63.29 متر وصل به پلاك همسايه -غرباً: بطول 49.34 متر درب و ديوار است به بلوار اصلي فدامي 3- مختصات U.t.m ملك معرفي شده عبارت است از (40R) X= 316888  Y= 3122261 4-  4-ملك مذكور فاقد سند ثبتي بوده و طبق اظهار خواهان متعلق به مورث آنها مرحوم حبيب اله زماني فرزند جواد مي باشد كه پس از فوت به ورثه ايشان رسيده است 5- ملك مذكور مشاع بين ورثه بوده و با توجه به موقعيت ملك و نوع كاربري سهل البيع مي باشد.

 

لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ 23/09/1400 راس ساعت 12  در محل اجراي احكام دادگستري داراب حضور يابد.

 

شرايط مزايده:

1-مزایده درحضورنماینده محترم دادستان،از قیمت کارشناسی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام میشوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.

2- هر كس مايل به خرید باشد مي تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.

3- ده درصد قيمت آن از شخص برنده دريافت مي گردد مابقي پس از 20 روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد در صورتيكه برنده مزايده ازپرداخت قيمت يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد  مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

4-ضمناًشرکت کنندگان درمزایده باید ده درصدقیمت کارشناسی را تا قبل از جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نموده باشند و فیش واریزی را تحویل دایره اجرای احکام حقوقی داراب نمایند.

5-جلسه مزایده در ساعت 12 برگزار می گردد و شرکت کنندگان موظف اند راس ساعت ذکر شده در شعبه حاضر شوند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 23/09/1400 راس ساعت 12