یک قطعه زمین مسکونی

19812000000

توضیحات

9809980700102041

140012460000187060
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900694 شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز موضوع دستور فروش صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شیراز آقای هدایت اله راتق تقاضای فروش ملک مشاع غیرقابل افراز  مرحوم محمد بزاز زاده  به شرح ذیل الذکر را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت  روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه مورخ 1400/07/02 هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 198/120/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم وما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک مورد مزایده را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت پنجم می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 19/812/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 949108100100019809980700102041 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند / 

 

ضمنا”نوع و مشخصات مورد مزایده به شرح ذیل می باشد:  فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی  بشماره  پلاك ثبتي 76 / 7087 واقع در بخش 1 و به آدرس شيراز خيابان فلسطين نبش تقاطع معدل غربي كد پستي 7168664499  که ملك مذكور داراي يك جلد سند رسمي با شماره ملك فرعي 76 ازاصلي 7087 در دفتر 77 صفحه 156 و به مساحت 30 / 495 مترمربع به ثبت رسيده و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است. ملك مذكور فاقد اعياني مي باشد . عليهذا با عنايت به محل وقوع ملك و موقعيت و ميزان عرصه و در نظر گرفتن جميع جهات ذي اثر در ارزيابي كه مورد بررسي قرار گرفته اند و با توجه به نرخ عادله روز به نظر هیات پنج نفره کارشناسی ششدانگ ملك مذكورجمعا به مبلغ 198/120/000/000 ريال معادل با نوزده میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون تومان تمام ارزیابی گردیده است.

محمدحسین عطادوست

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 از ساعت 9 الی 10 صبح