یک قطعه زمین مسکونی بزرگراه امام خمینی

2200000000

توضیحات

140012920001745747

140012460000251040
شعبه دوم اجراي احكام خانواده شيراز (اجراي احكام پنجم سابق)

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده اجرائی کلاسه فوق 0000612/ محکوم له سیده زهرا داورپناه تقاضای فروش اموال محکوم علیه عباس رحیمی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد معادل مبلغ معادل 55 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت محکوم به ، از طریق مزایده وانتشار آگهی دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی استان فارس را نموده بهمین سبب در روز 1400/11/02 ساعت 11 الی 12 درمحل اجرای احکام خانواده مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده اموال را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس دادگستری مبلغ  2/200/000/000 ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد وده درصد بهاء را فی المجلس بصورت چک تضمین شده قابل واریز به حساب  سپرده نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز به قسمت اجرا تسلیم نماید وبهای اموال را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت ما بقی بهاء اموال سپرده پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد ضمنا”نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:

مورد مزایده:

یک قطعه زمین مسکونی به نشانی شیراز بزرگراه امام خمینی(کمربندی)روستای جرثقان بلوار اصلی روستا خیابان برگزار ک5 دست چپ پلاک 6 – شمالا به طول 8/5متر به کوچه6متری جنوبا به طول8/5متر به ملک مجاور غربا به طول 13متربه قطعه7 به مساحت 111متر مربع با کرسی چینی آجری حدود20 سانتیمتر . وضعیت ثبتی ملک : ثبت نشده و قولنامه عادی به استناد مبایعه نامه تنظیمی توسط آژانس املاک فرمانی به شماره 6368 در روستای جرسقان با مالکیت ششدانگ مرحوم حبیب رحیمی مفروز شده از پلاک اصلی 2193 .


دادورز شعبه دوم اجراي احكام خانواده شيراز (اجراي احكام پنجم سابق) – سهراب شجاعیان

استان فارس شيراز- ميدان قائم – مجتمع دادگاههاي خانواده شيراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/11/02 ساعت 11 الی 12