یک قطعه زمین فاقدبناء190 متر

190000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920004316731
شماره آگهی:
140191460000529765
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت دوم (اموال غیر منقول)

نظر به اینکه در پرونده اجرائی کلاسه 0101137 ج/مدنی و به موجب دادنامه قطعی شماره140191390007804197-1401/06/14 اصداری ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین، احدازمالکین مشاعی خواهان آقای مهدی نصیر فرزندحسین دادخواست دستورفروش ملک مشاع به طرفیت خوانده آقای محمدحیدری فرزند غلامعلی مبنی برغیرقابل افراز بودن پلاک107-106 فرعی ازاصلی قطعه 57 ونظربه عدم توافق طرفین، مجوز فروش ملک به شماره پلاک ثبتی 630فرعی از60اصلی مفروز ومجزی شده از107-106 فرعی ازاصلی قطعه 57به مساحت 190متر مربع تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی صادرواعلام می گردد؛که در اجرای مفاد دستورفروش ملک مشاع نسبت به ارزیابی یک قطعه زمین فاقدبناء به نشانی: ورامین- بلوارامام رضا(ع)- کوچه جنب آموزشگاه رانندگی عرفان-سمت چپ-قطعه زمین فاقدبناء قطعه57تفکیکی، طبق نظریه کارشناس مساحت اعلامی عرصه190مترمربع به پلاک ثبتی630فرعی از60اصلی مفروز ومجزی شده از106-107 فرعی ازاصلی مذکور قطعه57تفکیکی که سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان بنام مهدی نصیر فرزندحسین،درموردهویت مالکین ومتصرفین قطعه زمین وکاربری وبدهی آن به ادارات ونداشتن هرگونه موانع حقیقی وحقوقی جهت نقل وانتقالات ثبتی وبدون هرگونه اظهارنظر درخصوص میزان سهم مشاعی مالکین ودرصورت تثبیت مالکیت وکاربری آن ارزش کل ششدانگ عرصه قطعه زمین بامشخصات ومساحت اعلامی 190مترمربع به قیمت پایه مزایده مبلغ190/000/000/000ریال معادل یک میلیارد ونهصد میلیون تومان اظهارنظر گردیده و ارزیابی و تعییت قیمت شده است و از اعتراض مصون مانده است و مقرر گردید زمین موصوف برای روز چهارشنبه 1401/11/12 راس ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده خوانده است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد،ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا اززمین مورد مزایده بازدید نمایند.

دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری ورامین-زاهدیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12