یک قطعه زمین فاقدبناء به مساحت464

649600000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980231200662
شماره آگهی:
140191460000529495
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم)

 نظر به اینکه به موجب نیابت اعطائی شماره140168990009589515-1401/03/02شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهیدمحلاتی تهران مطابق دادنامه شماره9909970231900557-1399/05/11 شعبه154دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهیدمحلاتی تهران درپرونده اجرایی شماره9901326/ج مدنی این اجرا،حسب دادخواست خواهان افشین قشقائی خواص بطرفیت خواندگان اردشیر وحسین ونسرین ونسترن وهاجرهمگی قشقائی خواص وقدسی خانی حکم به تقسیم ترکه پلاکهای ثبتی فوق(پلاکهای شناسائی شده که بنام مرحوم محمدقشقائی خواص ثبت شده است) ودرصورت عدم امکان تقسیم پس ازکارشناسی وفروش وتقسیم حاصل فروش املاک فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی(بارعایت وصیت نامه تنظیمی توسط مورث طرفین که به میزان ثلث ترکه بانظارت وصی انتخابی طبق وصیتنامه وکسرهزینه های قانونی بین وراث وتادیه آن به هریک از آنان به میزان سهم الارث هرکدام صادرگردیده است)،وپلاک ثبتی 300فرعی از3اصلی موضوع مزایده فعلی می باشد،لذاباتوجه به معرفی ششدانگ عرصه یک قطعه زمین فاقدبناء به مساحت464مترمربع ازپلاک ثبتی300فرعی از3اصلی بخش99 ، به نشانی: ورامین- بلوار شهیدباهنر-نبش کوچه شهیداردستانی-جنب برج آسمان به مالکیت مرحوم محمد قشقائی خواص وملک مزبور دروضع موجود به صورت زمین بایر وفاقداعیان بوده وبابت عوارضات سالیانه نوسازی تاسال1401 مبلغ20/7096/000ریال به شهرداری بدهکارمی باشد، ودرموردهویت مالک ومتصرف زمین ومیزان بدهی به ادارات اظهارنظرنشده است وباتوجه به جمیع جهات ودرنظرگرفتن شرایط زمانی ومکانی ودرصورت نداشتن هرگونه متصرف ودرصورت تثبیت مالکیت وکاربری ارزش کل ششدانگ عرصه یک قطعه زمین موردتعرفه بامشخصات ومساحت اعلامی464مترمربع بدون هرگونه اظهارنظر درخصوص میزان سهم مشاعی مالکین به قیمت پایه مزایده مبلغ649/600/000/000ریال(معادل شصت وچهارمیلیارد ونهصد وشصت میلیون تومان) ارزیابی وتعیین قیمت ومصون از اعتراض مانده ومقررگردید، که زمین مذکور برای روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیهم است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد،ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از زمین مورد مزایده بازدید نمایند. 

 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین- زاهدیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17