یک قطعه زمین شهرری خیابان استانه به مساحت 1948 متر

1756610000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980255401011
شماره آگهی:
140191460000595465
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

در اجرای مواد 118 و 137 قانون اجرای احکام مدنی و استیفای حقوق مالی محکوم لهم در دادنامه شماره 140068390001528962 مورخ 13/2/1400 شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران ،ملک محکوم علیه محمد اکبر هاشم ابادی به شرح ذیل توقیف و از ان ملک ارزیابی و قیمت گذاری بعمل امده و جلسه مزایده و فروش ان برای روز دوشنبه 24/11/1401 راس ساعت 13 تعیین شده که در محل شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای شهرری راس ساعت مقرر و از قیمت کارشناسی (پایه ) شروع و مبیع به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش میرسد .

خریدار مکلف است 10 درصد از قیمت را فی المجلس نقدا ( که از طریق دستگاه کارتخوان اجرای احکام پرداخت میشود ) و مابقی را ظرف حداکثر 20 روز تا 1 ماه با توافق اجرای احکام بپردازد. در صورت عدم پرداخت الباقی ،10 در صد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

برای شرکت کنندگان در مزایده همراه داشتن کارت ملی معتبر. ضروری است.

(شرکت کنندگان میتوانند جهت بازدید از مال تا 5 روز قبل از روز مزایده به محل مراجعه و در صورت لزوم به داشتن همراه یا ملاحظه کامل نظریه کارشناسی یا هرگونه پرسشی به شعبه دوم اجرای احکام کیفری شهرری مراجعه کنند تا در معیت نماینده محکوم علیه یا شکات بازدید کامل بعمل آورند )

مشخصات ملک مورد مزایده مطابق کارشناسی و پروانه ساختمان

توجه : توجه :

( صرفا 4 واحد مسکونی هرکدام به مساحت های دو 90 متری و دو 68 متری بدلیل وجود حکم قطعی حقوقی تحویل مبیع و عدم رضایت به مشارکت در مزایده از موضوع مزایده جاری خارج است و در ارزش بنا محاسبه نگردیده است و خریدار در صورت تمایل میتواند شخصا نسبت به خرید از ایشان اقدام نماید و سایر شرکای مشاع عرصه و اعیان ( 5 نفر ) همگی در شعبه دوم اجرا رضایت مکتوب خویش را جهت فروش سهم ایشان بهمراه سهم محکوم علیه تحت مزایده جاری توسط این شعبه اعلام نموده اند و اعتراضی در خصوص ارزیابی و قیمت کارشناسی و تمام اقدامات نقل و انتقال سند و … ندارند وقیمت اعلام شده انتهای اگهی مربوط به سهم محکوم علیه و شرکای مشاع نامبرده شده جمعا منهای 4 واحد مذکور میباشد )

ادرس :شهرری خیابان استانه جنب شهر کتاب پروزه افتاب ری

مشخصات :

زمین:طلق .پلاک ثبتی 4 فغرعی از 1550 اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور قطعه 2 در بخش 12 ناحیه 1 حوزه ملک شهرری به مساحت 1948 متر مربع.مساحت ملاک تراکم نیز همین مقدار است . که سهم محکوم علیه یک و نیم دانگ میباشد و مابقی متعلق به سایر شرکای مشاع است : اقای وحید جعفری و اقای سعید صدیقی هرکدام نیم دانگ

اقای ناصر رجبی و آقای محمود محمودی ( و دو نفر موکل وی ) هرکدام یک دانگ

اقای سعید صدیقی معادل یک و نیم دانگ

ساختمانم نیمه کاره : طبق پروانه ساختمان شماره 200024156 مورخ 1395/05/23

بنای مجاز : 9432/87 متر مربع برالی 7 طبقه زیر زمین و همکف و طبقات 1 تا 5 شامل واحدهای مسکونی و تجاری و انبار و اسانسور وپارکینگ ها وسایر مشاعات ساختمان در 4 بلوک ساختمانی که شامل 51 واحد مسکونی و 1 واحد تجاری بمساحت حدودا 150 متر مربع میباشد ( البه متراز کل عرصه و اعیان طبق گزارش اداره ثبت و شهرداری میباشد و 4 واحد مذکور کگسر نگردیده است )

طبق اعلام شهرداری ملک خلافی ندارد .

میان همه شرکای مشاع و محکوم علیه قرار داد مشارکت در ساخت وجود دارد اما تقسیم بلوکی صورت نگرفته است و جز جز پرو زه مشاعا میباشد . و محکوم علیه بعنوان سازنده به میزان 55 در صد پیشرفت فیزیکی پروژه به تعهد خود ایفا کرده است که فی الحال سهم محکوم علیه و سایر شرکا با توجه به ارزش کل عرصه و اعیان و هزینه ساخت ارزش افزوده ناشی از ساخت در زمین و سرمایه گذاری در ساخت و ساز و مصالح و …. با در نظر گرفتن این موضوع محاسبه شده و به موافقت همه شرکا و محکوم علیه و اجرای احکام رسیده .

قیمت بر اساس نظریه کارشناسی فارغ از هرگونه دیون احتمالی ارزش کل پروژه موصوف فوق منهای چهار واحد مذکور معادل مبلغ 175/661/000/000 تومان معادل صدو هفتاد و پنج میلیارد و ششصدو شصت و یک میلیون تومان میباشد . ( که مصون از اعتراض همه اطراف پرونده اعم از شکات و محکوم علیه و شرکای مشاع مانده )و قیمت پایه است . البته سهم محکوم علیه از عرصه و اعیان صرفا معادل 70/077/000/000 معادل هفتاد میلیارد و 77 میلیون تومان میباشد که قابل پرداخت به شکات است و مابقی مبلغ به نسبت سهم مطابق نظریه کارشناسی در حق مالکین پرداخت میگردد .خرید صرفا سهم محکوم علیه نیز به تنهایی مانعی ندارد .)

قاضی شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهر ري – زينب سينكائي

استان تهران – شهرستان شهرري- ميدان هادي ساعي- خيابان دادسرا – تلفن:55901739 – 55903010 كدپستي:1843695331

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/11/1401