یک قطعه زمین شاهین ویلا

13551562500

توضیحات

9909982610900594

140001460000144836
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول –  نوبت نهم

بموجب  پرونده اجرایی کلاسه9900728صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی  کرج له :معصومه شیر علی ویک لو محکومعلیه : سارا خیری تاج بانو خیری محمد مراد خیری محمد رضا مراد خانی مبنی بر  فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 146/2626  لذا ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده درمورخ1400/10/27 از ساعت 9 صبح تا  10 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت123/900/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید  فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما بازگشت به ارجاع  به  امر  کارشناسی  پرونده  کلاسه  9900728 بایگانی در خصوص ارزیابی ملک مورد خواسته خانم معصومه شیرعلی ویک لو به طرفیت محمد مراد خیری و غیره اینجانب دودی کارشناس رسمی دادگستری ضمن مطالعه مدارک انجام بازدید و لحاظ کلیه جوانب نظریه خود را جهت استحضار و تصمیم مقتضی به شرح ذیل به حضور تقدیم میگردد .با رعایت تمامی جهات موثر در ارزیابی نسبت به اجرای مفاد خواسته و ارزیابی پلاک 2626 فرعی از 146 اصلی متعلق به خانم معصومه شیر علی ویک لو و غیره اقدام گردد . مطابق دو فقره سند ثبتی تک برگ مالکیت خانم معصومه شیر علی ویک لو جمعا بر میزان 3/5  سهم مشاع از تعداد 32 سهم عرصه و اعیان یک قطعه زمین تحت قطعه 4537 تفکیکی از پلاک 2626 فرعی از 146 اصلی حوزه ثبت ملک کرج به مساحت 675 متر مربع محرز بوده که مشخصات هر یک از اسناد فوق الاشاره عبارتست از :

139920331011005985 پنج دهم سهم مشاع از سی  و دو سهم عرصه و اعیان 19/3/99

13982033101103348 سه سهم مشاع از سی و دو سهم عرصه و اعیان 29/10/98

ضمنا حدودات اربعه عرصه پلاک فوق الاشاره وفق مندرجات اسناد ثبتی ارائه شده به صورت زیر تعیین گردیده است . شمالا ب طول 15 متر به خیابان به عرض 12 متر    جنوبا ب طول 15 متر به قطعه 1665 تفکیکی  شرقا به طول 45 متر به قطعه 4536 تفکیکی    غربا به طول 45 متر به قطعه 4538 تفکیکی .  طی عزیمت مورخ 1400/9/1 به محل به نشانی کرج شاهین ویلا خیابان قلم هفتم غربی پلاک 23 وضعیت موجود با جزئیات زیر رویت گردید . عرصه اختصاصی به مساحت 675 متر مربع با ابعاد منظم مستطیلی و موقعیت یک بر شمالی مشرف به خیابان فرعی قرار گرفته است.اعیان به صورت تفکیک شده در محل شامل دو ساختمان مسکونی مستقل به قدمت تقریبی 40 سال با اسکلت فرسوده از نوع دیوار باربر آجری با ستون فلزی سقف طاق ضربی و نمای اصلی سنگ مرمر احداث گردیده اند که در حین اجرای قرار ساکنین فعلی منازل مذکور از همکاری جهت انجام بازدید داخلی ممانعت نمودند .ساختمان مورد بازدید که در نیمی از عرصه محصور مشتمل بر یک واحد مسکونی مستقل سه خوابه در همکف به انضمام زیرزمین با کاربری انباری و ورودی از حیاط جنوبی جمعا با زیر بنای 180 متر مربع احداث گردیده دارای نمای اصلی و بیرونی سنگ مرمر کفسازی از جنس موزاییک پنجره فلزی با شیشه تک جداره دیوار پوش از نوع رنگ آمیزی و امتیازات آب برق و گاز اختصاصی است و در حین اجرای قرار تحت سکونت آقای محمد مراد خیری واقع میباشد. با عنایت به جمیع موارد صدر الذکر و لحاظ کلیه آیتمهای موثر در ارزیابی املاک مسکونی از جمله نحوه دسترسی و موقعیت قرارگیری عرصه اختصاصی در بافت شهری مستندات مالکیت قدمت و استحکام سازه کیفیت احداث و نوع مصالح به کار رفته همچنین مساحت زیربنا و متعلقات قیمت عادله ملک موصوف به صورت جدول ذیل برآورد میگردد .

عرصه اختصاصی به مساحت 675 قیمت18/000/000  قیمت کل 121/500/000/000

ارزش اعیانی  مقطوع  قیمت واحد 2/000/000/000 قیمت کل2/300/000/000

امتیازات انشعابات و متعلقات مقطوع قیمت60/000/000 قیمت کل100/000/000

جمع کل ارزش ریالی ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد بازدید123/900/000/000

جمع کل ارزش ریالی میزان 3/5سهم مشاع از تعداد 32 سهم از ششدانگ 13/551/562/500    است

 

 

دادورز شعبه چهارم  اجرای احکام دادگستری کرج – امیر اعظمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

درمورخ1400/10/27 از ساعت 9 صبح تا  10