یک قطعه زمین زراعی به مساحت تقریبی 1200متر

10000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982213100528
شماره آگهی:
140191460000543514
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 980308 دعوی روجا جعفری به طرفیت مجید یوسفی (داریوش یوسفی و …) جلسه مزایده ای مورخه 1401/11/05 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از اموال واقع در فیروزکوه – روستای جلیزجند روستای وسیه پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10% قیمت پایه را واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند. برنده مزایده می بایست 10% قیمت پایه را واریز و مابقی قیمت پیشنهادی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایید در غیر اینصورت 10% تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نغع دولت ضیط خواهد شد. ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

لیست اموال موضوع مزایده: فروش شش دانگ از یک قطعه زمین زراعی فاقد پلاک ثبتی متعلق به آقای مجید یوسفی به مساحت تقریبی 1200متر مربع ، با کاربری زراعی در روستای جلیزجند (وسیه) پایین منبع آب محصور با فنس دارای درختان مثمر و غیر مثمر که ارزش شش دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 1/000/000/000 میلیارد تومان برآورد که این میزان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05