یک قطعه زمین زراعی باغ به مساحت 2000 متر

3150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980210100079
شماره آگهی:
140191460000543503
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 9900155 نیابتی از مجتمع بعثت تهران دعوی شرکت سینا پخش ژن به طرفیت محمد علی ولی فرزند ییوسفعلی جلسه مزایده ای مورخه 1401/11/02 ازساعت 10 صبح الی 10/30صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از اموال واقع در فیروزکوه – دشت کلفور پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10% قیمت پایه را واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند. برنده مزایده می بایست 10% قیمت پایه را واریز و مابقی قیمت پیشنهادی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایید در غیر اینصورت 10% تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نغع دولت ضیط خواهد شد. ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

 

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 0/368 دانگ از 1/016 دانگ مشاع از شش دانگ از یک قطعه زمین زراعی باغ با سند رسمی تحت پلاک ثبتی 457 فرعی از 5 اصلی به مساحت 2000 متر مربع مشاع از شش دانگ عرصه به مساحت کل 10582/89 متر مربع متعلق به آقای محمد علی ولی فرزند یوسفعلی ، با کاربری زراعی در روستای کلفور با یک دستگاه بنایدو طبقه بالای زیرزمین با سطح اشغال تقریبی 100 متر مربع و آلاچیق و دارای درختان مثمر ، ارزش 1/016 دانگ مشاع ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 3/150/000/000 میلیون تومان برآورد که 0/368 دانگ آن زمین مذکور 1/143/455/000 تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد. مدیر شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – محسن برقی استان تهران – شهرستان فيروزكوه – شهرك وليعصر – ميدان شهداي ناجا – سايت اداري – بلوار جانبازان – جنب اداره ثبت احوال – تلفن:76442223 كدپستي:3981645941

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02