یک قطعه زمین رباط کریم

16800000000

توضیحات

9909982290400299

140091460000606726
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0001093 به نفع محکوم له حميدرضا آقا رحيمي به ضرر محکوم عليهم وجيهه شيرزادي و علي رضا آقارحيمي و محمدرضا اقارحيمي و مجيد آقارحيمي و معصومه اقارحيمي که محکوم اند به فروش ماترک مرحوم ناصر آقارحيمي ( اموال مندرج در بندهاي 6گانه دادنامه تحرير ترکه 711/98مورخ 1398/11/20صادره از شعبه 4شوراي حل اختلاف رباط کريم)و پرداخت ثمن آن به نسبت سهم الارث محکوم له از ماترک و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است:

1-باغي به مساحت 6000متر (قولنامه) مربع واقع در روستاي وهن آباد با حدود اربعه شمالا محدود است به زمين آقاي رحيمي و شرقا به باغ آقاي غني و جنوبا به زمين اصغري و غربا به زمين فدايي که وراث به موجب اراده استشهاديه محلي و تاييديه شوراي وهن آباد بعنوان مستند مالکيت ارائه نموده اند که به صورت چهار ديواري با ديوارهاي بلوکي و درب ورودي ماشين رو و جدولکاري شده و حدودا داراي استخر به مساحت 40متر مربع و داراي اتاق نگهباني به مساحت حدودا 20متر مربع و سنگفرش در حدود 500متر مربع و انواع درختان ميوه به تعداد 450اصله و داراي ويلايي دوبلکس به مساحت تقريبي 170متر مربع و داراي نور پردازي در شب و باتوجه به محل و موقعيت ملک و راه دسترسي و استشهاديه محلي و تاييديه شوراي محلي وهن آباد به عنوان مستند مالکيت و ابعاد ملک و مساحت آن و مستحدثات موجود و حقابه و چهار ديوار بودن ملک و ويلاي دو طبقه به مساحت حدود170متر مربع و استخر موجود و در نتيجه استعلامهاي بعمل آمده و با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در تعيين ارزش ملک قيمت روز عرصه و اعيان ملک  36/000/000/000ريال ارزيابي و اعلام ميگردد.

 

2-به موجب مبايعنامه ابرازي به شماره 539373به تاريخ 97/12/20در دفتر املاک که فروشنده آقاي رسول آقارحيمي و خريداران وراث مرحوم آقاي ناصر آقارحيمي که مورد معامله يک قطعه زمين واقع در روستاي وهن اباد خيابان موتور اب به مساحت 2400متر مربع به حدود اربعه شمالا به باغ رضا آقارحيمي و شرقا باغ صغري اقارحيمي و جنوبا خيابان دو متري و غربا خيابان هشت متري که در رديف توضيحات آمده زمين حاضر متعلق به وراث ناصر آقارحيمي به نام (عليرضا محمدرضا معصومه حميدرضا و مجيد آقارحيمي و همسرش وجيهه شيرزادي ) ميباشدبه صورت باغ محصور با چهار ديواري بلوکي دونبش که با توجه به محل و موقعيت ملک و راه دسترسي و قولنامه اي بودن و چهار ديواري بودن و نبودن اعياني و درختان 5ساله و با در نظر گرفتن جميع عوامل ارزش ملک قيمت روز عرصه و اعيان ملک به مساحت 2400متر مربع برابر است با 16/800/000/000ريال ميباشد.

 

3-به موجب سند دفترچه شماره 756130سري الف سال85ملک عبارتست از شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 305/46متر مربع قطعه 302تفکيکي پلاک 258تفکيکي فرعي مفروز از 2و3و4اصلي واقع در روستاي وهن آباد که ذيل ثبت 123019به تاريخ 86/7/8به نام ناصر آقا رحيمي ثبت شده است و حدود اربعه شمالا اول بطول 8/15متر ديوار به ديوار قطعه303تفکيکي دوم به طول 1/70متر ديوار به ديوار قطعه 304تفکيکي و شرقا اول به طول 31/24متر ديوار به ديوار قطعه 305تفکيکي دوم به طول 0/20متر ديواريست به خيابان و جنوبا به طول 10/03متر درب و ديواريست به خيابان و غربا اول بطول 29/80متر ديوار به ديوار قطعه302تفکيکي دوم بطول 0/40متر ديوار به ديوار قطعه 302تفکيکي و ملک مذکور يک واحد کارگاهي به آدرس وهن آباد خيابان شهيد علي غني پلاک22 مشتمل بر سالن کارگاه با اسکلت فلزي به مساحت حدودا220مترمربع با ارتفاع 5متر و داراي سرويس بهداشتي و حياط در قسمت جنوبي و داراي انشعاب آب و برق و گاز به صورت مجزي ميباشدکه با توجه به موارد مذکور و داشتن سند رسمي مالکيت (سند دفترچه) متراژ و راه دسترسي و کيفيت ساخت سالن و کاربري و قدمت ارزش روز شش دانگ عرصه واعيان به مبلغ 13/300/000/000ريال اريابي و اعلام ميگردد.

 

4-به موجب سند دفترچه اي به شماره دفترچه مالکيت 754970سري الف سال85عبارتست از 6دانگ يک قطعه زمين بابناي احداثي در آن به مساحت 288/82متر مربع قطعه 301تفکيکي پلاک 259فرعي مفروز از 2و3و4اصلي واقع در وهن اباد ذيل ثبت 123016در تاريخ 1386/7/8در تملک مالک متن قرار گرفته است .حدوداربعه شمالا اول بطول 6/65متر ديوار به ديوار قطعه 299تفکيکي دوم به طول 3/20متر ديوار به ديوار قطعه 303تفکيکي و شرقا اول بطول 29/80متر ديوار به ديوار قطعه 302تفکيکي و جنوبا بطول 10/05متر درب و ديواريست به خيابان و غربا اول به طول 27/97متر ديوار به ديوار قطعه سيصد تفکيکي دوم به طول چهل و پنج سانتي متر ديوار به ديوار قطعه 299تفکيکي .(رباط کريم وهن آباد خيابان شهيد علي غني پلاک 26)که داراي يک واحد سالن با کاربري تجاري به مساحت 180متر مربع و ارتفاع 4متر و يک واحد انباري به مساحت حدودا 70متر مربع به همراه راهرو و راه پله و مشاعات ميباشد و داراي انشعاب آب برق و گاز به صورت مجزي ميباشد . باتوجه به موارد مذکور و داشتن سند رسمي مالکيت (سنددفترچه)متراژ و راه دسترسي و کيفيت ساخت سالن و کاربري و قدمت ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملک 11/520/000/000ريال ارزيابي و اعلام ميگردد(جمع کل ارزش املاک فوق الذکر به مبلغ 77/620/000/000ريال معادل هفت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون تومان اعلام ميگردد) که در مورخ 1400/11/6 از ساعت 8صبح الي 9 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرارگردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/6 از ساعت 8صبح الي 9 صبح